1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Legea 411

PDFImprimareEmail

Lege nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat din 18/10/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 482 din 18/07/2007

Republicare 1 MOF nr. 482 - 18/07/2007

CAPITOLUL I

Dispozi≈£ii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează:

a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea sistemului fondurilor de pensii administrate
privat;
b) organizarea şi funcţionarea administratorilor fondurilor de pensii administrate
privat, precum şi coordonarea activităţii altor entităţi implicate în acest domeniu.
(2) Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei
pensii private, distinctă şi care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe
baza colectării şi investirii, în interesul participanţilor, a unei părţi din contribuţia
individuală de asigurări sociale.
Art. 2. - (1) În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
1. active ale unui fond de pensii administrat privat - instrumente financiare, inclusiv
instrumente financiare derivate, precum şi numerar, rezultate ca urmare a investirii
activelor personale ale participan≈£ilor;
2. activ personal - suma acumulată în contul unui participant, egală cu numărul de
unităţi de fond deţinute de acesta, înmulţite cu valoarea la zi a unei unităţi de fond;
3. activ net total al fondului de pensii administrat privat la o anumită dată - valoarea
care se ob≈£ine prin deducerea valorii obliga≈£iilor fondului din valoarea activelor
acestuia la acea dată;
4. act individual de aderare - un înscris prin care o persoană îşi manifestă actul de
voinţă de a fi parte la contractul de societate civilă şi la prospectul schemei de pensii
private;
5. acţionar semnificativ - persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane
fizice şi/sau juridice care acţionează împreună şi care deţin direct sau indirect o
participaţie de cel puţin 10% din capitalul social al unei societăţi comerciale sau din
drepturile de vot ori o participa≈£ie care permite exercitarea unei influen≈£e semnificative
asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie, după caz;
6. administrare specială - exercitarea responsabilităţii fiduciare de către
administratorul special, pe o perioadă determinată, asupra activelor fondului de pensii,
în scopul limitării pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participanţilor şi
beneficiarilor;
7. administrator special - persoană juridică autorizată să administreze un fond de
pensii administrat privat, desemnată sau selectată de Comisia de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private, şi care se subrogă în drepturile şi obligaţiile
administratorului pentru o perioadă determinată;
8. administrator - societatea comercială pe acţiuni constituită în conformitate cu
dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi cu prevederile prezentei legi, denumită societate de
pensii, care are ca obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii şi,
op≈£ional, furnizarea de pensii private;
9. agent de marketing al fondului de pensii - persoana fizică sau juridică mandatată
de administrator să obţină acordul de aderare a participanţilor;
10. beneficiar - moştenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului
civil;
11. beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilităţi băneşti sau cadouri, altele
decât cele care rezultă din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii
private;
12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare
Comisia - autoritatea administrativă autonomă, cu personalitate juridică, aflată sub
controlul Parlamentului României, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 313/2005;
13. Consiliul de Supraveghere Specială - consiliul constituit din două sau mai multe
persoane, în funcţie de numărul de participanţi la un fond de pensii administrat privat,
care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei şi care asistă şi supervizează
activitatea administratorului, pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului
de pensii;
14. contract de administrare - contractul încheiat între administrator şi participant,
care are ca obiect administrarea fondului de pensii;
15. contract de depozitare - contractul încheiat între administrator, ca reprezentant al
fondului de pensii administrat privat în relaţiile cu terţii, şi depozitar, având ca obiect
depozitarea activelor financiare ale fondului de pensii;
16. contribuţii - sumele plătite de participanţi şi/sau în numele acestora la un fond de
pensii administrat privat;
17. depozitar - instituţia de credit din România, autorizată de Banca Naţională a
României, în conformitate cu legislaţia bancară, ori sucursala din România a unei
instituţii de credit, autorizată într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând
Spaţiului Economic European, avizată de Comisie pentru activitatea de depozitare,
potrivit legii, căreia îi sunt încredinţate spre păstrare, în condiţii de siguranţă, toate
activele fiecărui fond de pensii administrat privat;
18. fond de pensii administrat privat, denumit în continuare fond de pensii - fondul
constituit prin contract de societate civilă, încheiat între participanţi, în conformitate cu
prevederile Codului civil referitoare la societatea civilă particulară şi cu dispoziţiile
prezentei legi;
19. fond de garantare a pensiilor - fondul înfiinţat din contribuţii ale administratorilor
şi ale furnizorilor de pensii, având scopul de a proteja drepturile participanţilor şi ale
beneficiarilor, după caz, dobândite în cadrul sistemului de pensii administrate privat,
reglementat şi supravegheat de Comisie;
20. instituţie de colectare - instituţia care are ca atribuţie legală colectarea
contribuţiilor individuale de asigurări sociale;
21. instituţie de evidenţă - instituţia care are ca atribuţie legală evidenţa asiguraţilor
din sistemul public de pensii;
22. instrumente financiare înseamnă:
a) valori mobiliare;
b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;
c) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenţă mai mică de un
an şi certificate de depozit;
d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finală în
fonduri;
e) contracte forward pe rata dob√¢nzii;
f) swap-uri pe rata dobânzii, pe curs de schimb şi pe acţiuni;
g) opţiuni pe orice instrument financiar prevăzut la lit. a)-d), inclusiv contracte
similare cu decontare finală în fonduri; această categorie include şi opţiuni pe curs de
schimb şi pe rata dobânzii;
h) orice alt instrument admis la tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat
membru al Uniunii Europene sau apar≈£in√¢nd Spa≈£iului Economic European sau pentru
care s-a făcut o cerere de admitere la tranzacţionare pe o astfel de piaţă;
23. instrumente financiare derivate - instrumentele definite la pct. 22 lit. d) şi g),
combinaţii ale acestora, precum şi alte instrumente calificate astfel, potrivit legii, prin
reglementări ale Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare;
24. participant - persoana care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit
contribuţii la un fond de pensii şi care are un drept viitor la o pensie privată;
25. pensie privată - suma plătită periodic participantului sau beneficiarului, în mod
suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public;
26. plătitor - persoana fizică sau juridică care, după caz, reţine şi virează contribuţia
individuală de asigurări sociale;
27. pondere zilnică a unui fond - raportul dintre activul net total al fondului şi suma
activelor nete ale tuturor fondurilor calculate în ziua respectivă;
28. ponderea medie a unui fond pe o anumită perioadă - media aritmetică a
ponderilor zilnice ale fondului pe perioada respectivă;
29. prospect al schemei de pensii private - documentul care cuprinde termenii
contractului de administrare şi ai schemei de pensii;
30. provizion tehnic - un volum adecvat de active corespunzător angajamentelor
financiare rezultate din portofoliul de investiţii care acoperă riscurile biometrice şi pe
cele privind investi≈£iile;
31. rată de rentabilitate a unui fond de pensii - logaritm natural din raportul dintre
valoarea unităţii de fond din ultima zi lucrătoare a perioadei şi valoarea unităţii de fond
din ultima zi lucrătoare ce precede perioada respectivă; randamentul zilnic al unui fond
de pensii reprezintă diferenţa dintre valoarea unităţii de fond din ziua respectivă şi
valoarea unităţii de fond din ziua precedentă, totul raportat la valoarea unităţii de fond
din ziua precedentă;
32. rată medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor - suma produselor dintre
rata de rentabilitate a fiecărui fond pe o perioadă şi ponderea medie a fondului în
totalul fondurilor de pensii pe aceeaşi perioadă;
33. riscuri biometrice - riscurile legate de deces, invaliditate şi longevitate;
34. schemă de pensii private - un sistem de termene, condiţii şi reguli pe baza cărora
administratorul investeşte activele fondului de pensii în scopul dobândirii de către
participan≈£i a unei pensii private;
35. stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau apar≈£in√¢nd
Spaţiului Economic European, în care administratorul îşi are sediul social şi principala
structură administrativă sau, dacă nu are un sediu social, locul unde se află principala
sa structură administrativă;
36. stat membru gazdă - statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului
Economic European, a cărui legislaţie socială şi de muncă relevantă în domeniul
schemelor de pensii private este aplicabilă relaţiei dintre angajator şi participanţi;
37. stat ter≈£ - orice alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu
apar≈£ine Spa≈£iului Economic European;
38. valoarea unităţii de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului de
pensii la o anumită dată şi numărul total de unităţi ale fondului la aceeaşi dată.
(2) Persoana afiliată, în raport cu o persoană fizică sau juridică, numită prima
entitate, reprezintă:
a) un ac≈£ionar sau un grup de ac≈£ionari care de≈£ine mai mult de 10% din ac≈£iunile
emise de prima entitate ori care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct
sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
b) orice entitate în care prima entitate deţine, direct sau indirect, mai mult de 10% din
acţiunile emise ori în care, deşi deţine un procent mai mic, poate influenţa, direct sau
indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
c) orice altă entitate în care un acţionar deţine, direct sau indirect, mai mult de 30%
din acţiunile emise şi în acelaşi timp deţine, direct sau indirect, mai mult de 30% din
totalul ac≈£iunilor emise de prima entitate;
d) orice persoană care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entităţi;
e) orice membru al consiliului de administra≈£ie sau al altui organ de conducere ori de
supraveghere al respectivei entităţi;
f) soţul/soţia sau o rudă până la gradul al treilea ori un afin până la gradul al doilea,
inclusiv, al oricărei persoane prevăzute la lit. a)-e).

CAPITOLUL II
Fondul de pensii

Art. 3. - Resursele financiare ale fondului de pensii se constituie din:
a) contribuţiile nete convertite în unităţi de fond;
b) drepturile cuvenite beneficiarilor şi nerevendicate în termenul general de
prescrip≈£ie;
c) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente contribuţiilor nevirate în termen;
d) sumele provenite din investirea veniturilor prevăzute la lit. a)-c).
Art. 4. - Cheltuielile de administrare sunt suportate de administrator.
Art. 5. - (1) Un fond de pensii trebuie să aibă minimum 50.000 de participanţi şi se
constituie prin contract de societate civilă.
(2) Numărul minim de participanţi prevăzut la alin. (1) trebuie realizat în perioada
primilor 3 ani de la data constituirii fondului de pensii.
Art. 6. - (1) Toţi participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii au aceleaşi drepturi
şi obligaţii şi li se aplică un tratament nediscriminatoriu.
(2) Participanţii şi beneficiarii la un fond de pensii au dreptul la egalitate de tratament
şi în cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară, stat
membru al Uniunii Europene ori stat apar≈£in√¢nd Spa≈£iului Economic European.
(3) În cazul schimbării locului de muncă, domiciliului sau reşedinţei într-o altă ţară,
participanţii pot opta între a plăti în continuare contribuţiile la un fond de pensii din
România sau a plăti contribuţii la un alt fond de pensii aflat pe teritoriul ţării respective,
dacă aceasta nu contravine legislaţiei acestei ţări.
(4) Nicio persoană care doreşte să devină participant nu poate fi supusă unui tratament
discriminatoriu şi nu i se poate refuza calitatea de participant, dacă aceasta este
eligibilă.
(5) În aplicarea prezentei legi este interzisă orice discriminare directă sau indirectă
după criteriul de sex, în special cu privire la aria de aplicare şi condiţiile schemelor de
pensii private, contribuţii şi beneficii.
Art. 7. - (1) Denumirea fondului de pensii con≈£ine sintagma fond de pensii
administrat privat.
(2) Denumirea fondului de pensii nu trebuie să inducă în eroare participanţii, potenţialii
participan≈£i sau alte persoane.
Art. 8. - Un fond de pensii nu poate fi declarat în stare de faliment.
Art. 9. - (1) Fondul de pensii este reprezentat în raporturile cu terţii, inclusiv în faţa
instanţelor judecătoreşti, numai de către administratorul acestuia.
(2) Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti competente, în legătură cu
administrarea fondului de pensii, sunt scutite de orice fel de taxe.
(3) Sediul fondului de pensii va fi acelaşi cu cel al administratorului.
Art. 10. - Conţinutul contractului-cadru de societate civilă prin care se constituie un
fond de pensii, precum şi modalităţile de modificare a acestuia se stabilesc prin
normele Comisiei.

CAPITOLUL III
Autorizarea shemei de pensii private şi a fondului de pensii
Art. 11. - (1) Prospectul schemei de pensii private este elaborat şi propus de
administrator.
(2) Fiecare prospect al schemei de pensii private propus de administrator trebuie să
obţină autorizarea Comisiei.
(3) Prospectul schemei de pensii private poate fi modificat numai cu avizul prealabil al
Comisiei.
(4) Pentru a ob≈£ine autorizarea primului prospect al schemei de pensii private,
societatea de pensii depune la Comisie o cerere, odată cu cererea de autorizare de
administrare, prospectul schemei de pensii private, inclusiv proiectul contractului de
depozitare şi proiectul de contract de societate civilă.
(5) Autorizarea primului prospect al schemei de pensii private se realizează odată cu
autorizarea de administrare a fondului de pensii.
(6) Procedura de autorizare şi modificare a prospectului schemei de pensii private este
prevăzută în normele Comisiei.
(7) Administratorul procedează la publicitatea prospectului schemei de pensii private
numai după autorizarea acestuia, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei de administrare.
Art. 12. - (1) Conţinutul schemei de pensii private se stabileşte prin normele
Comisiei şi cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
a) denumirea şi sediul administratorului;
b) condi≈£iile de eligibilitate a participan≈£ilor pentru aderarea la schema de pensii
private;
c) modalitatea de împărţire între participanţi a sumelor rezultate din investirea
activelor;
d) principiile investi≈£ionale ale schemei de pensii private;
e) riscurile financiare, tehnice şi de altă natură implicate de schema de pensii private;
f) natura şi distribuţia riscurilor prevăzute la lit. e);
g) dreptul exclusiv de proprietate al participan≈£ilor la schema de pensii private asupra
sumei existente în conturile individuale;
h) condiţiile începerii şi plăţii prestaţiilor private;
i) condiţiile de acordare a prestaţiilor private în caz de invaliditate;
j) nivelurile maxime ale comisioanelor suportate de fondul de pensii, defalcate pe
categorii de comisioane;
k) periodicitatea şi procedura de raportare a informaţiilor către participanţi;
l) condiţiile şi procedurile de încetare a participării şi de transfer la un alt fond de
pensii administrat privat.
(2) Con≈£inutul schemei de pensii private poate cuprinde orice alte elemente considerate
necesare de Comisie.
Art. 13. - Modelul contractului-cadru de administrare se stabileşte prin normele
Comisiei şi conţine în mod obligatoriu următoarele elemente:
a) părţile contractante;
b) principiile schemei de pensii private;
c) principalele drepturi şi obligaţii ale părţilor contractante şi modalitatea de aplicare;
d) modul de administrare a fondului de pensii;
e) modalităţile de control al administratorului, exercitate de către auditori;
f) obligaţiile de informare ale administratorului faţă de participanţi şi autorităţi;
g) evidenţele administratorului referitoare la participanţi, contribuţii, investiţii şi
pensii private;
h) modalităţile specifice de constatare, reclamare şi remediere a deficienţelor;
i) răspunderea contractuală a părţilor, incluzând şi sancţiunile ce pot fi aplicate;
j) durata contractului de administrare, modalităţile de modificare şi încetare a
contractului de administrare;
k) informa≈£ii privind depozitarul fondului de pensii.
Art. 14. - Auditorul şi depozitarul îşi plătesc fiecare taxa de avizare.
Art. 15. - (1) Modificarea prospectului schemei de pensii private se face de către
administrator, cu avizul Comisiei şi cu informarea ulterioară a participanţilor.
(2) Procedura de modificare a prospectului schemei de pensii private va fi stabilită prin
normele Comisiei.
Art. 16. - (1) Comisia retrage autoriza≈£ia administratorului de administrare a fondului
de pensii, dacă se dovedeşte că au fost încălcate regulile unui prospect al schemei de
pensii private, dispozi≈£iile prezentei legi sau ale normelor Comisiei.
(2) De la data retragerii autorizaţiei de administrare a administratorului se aplică
prevederile privind administrarea specială.
(3) Administratorul poate ataca decizia de retragere a autoriza≈£iei de administrare a
fondului de pensii la instanţa judecătorească competentă, în conformitate cu
prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
Art. 17. - (1) Fondul de pensii trebuie autorizat de Comisie, după autorizarea
administratorilor şi a prospectului schemei de pensii private.
(2) Autorizaţia se eliberează pe baza unei cereri formulate de administrator, la care se
anexează următoarele documente:
a) contractul de societate civilă de constituire a fondului de pensii;
b) actele individuale de aderare la contractul de societate civilă prin care se
înfiinţează fondul de pensii şi la prospectul schemei de pensii private;
c) alte documente şi informaţii potrivit cerinţelor prevăzute în normele Comisiei.
Art. 18. - (1) Comisia poate solicita administratorului alte documente şi informaţii, în
termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare a
fondului de pensii.
(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare a fondului de
pensii, fiind îndreptăţită:
a) să se adreseze autorităţilor competente;
b) să solicite documente şi informaţii din alte surse.
Art. 19. - Comisia verifică dacă sunt întrunite condiţiile de către membrii fondului de
pensii pentru a fi participant conform prezentei legi, avizează contractul de societate
civilă şi procedează, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului
set de documente şi informaţii de la administrator, la aprobarea sau la respingerea
motivată a autorizării fondului de pensii.
Art. 20. - (1) Comisia respinge cererea de autorizare a fondului de pensii, dacă
documentaţia prezentată:
a) rămâne incompletă şi după expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la
solicitarea unor informa≈£ii sau documente suplimentare;
b) nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
c) conţine clauze care pot prejudicia interesele participanţilor sau nu le protejează în
mod corespunzător.
(2) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii, scrisă şi motivată,
se comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea
acesteia.
Art. 21. - (1) În cazul în care se constată scăderea numărului de participanţi şi
men≈£inerea acestuia sub minimul legal, timp de un trimestru, Comisia retrage, prin
decizie, autoriza≈£ia unui fond de pensii.
(2) Decizia de retragere a autorizaţiei fondului de pensii, scrisă şi motivată, se
comunică administratorului în termen de 5 zile calendaristice de la adoptarea acesteia.
(3) Administratorul este obligat să înceteze orice activitate aferentă fondului de pensii,
de la data luării la cunoştinţă despre retragerea autorizaţiei acestuia.
(4) De la data la care Comisia retrage autorizaţia unui fond de pensii se aplică
prevederile referitoare la administrarea specială.
Art. 22. - (1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului de pensii sau de
retragere a autorizaţiei, după caz, poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ competentă, potrivit legii.
(2) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei
men≈£ionate la alin. (1) prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de
contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia, Comisia publică anunţul privind
retragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în
două cotidiene centrale.

CAPITOLUL IV
Investi≈£iile fondului de pensii
Art. 23. - (1) Comisia verifică îndeplinirea obligaţiei administratorilor de investire
prudenţială a activelor fondurilor de pensii administrate privat, cu respectarea, în
principal, a următoarelor reguli:
a) investirea în interesul participanţilor şi beneficiarilor, iar în cazul unui conflict
potenţial de interese, administratorul care gestionează activele fondurilor de pensii
administrate privat trebuie să adopte măsuri ca investirea să se facă numai în interesul
acestora;
b) investirea într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi
profitabilitatea lor, iar cele deţinute pentru acoperirea fondului de garantare şi a
provizioanelor tehnice se investesc, de asemenea, într-un mod adecvat naturii şi duratei
drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor;
c) investirea să se efectueze preponderent în instrumente tranzacţionate pe o piaţă
reglementată, astfel cum este definită în Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu
modificările şi completările ulterioare; investiţiile în instrumente care nu sunt
tranzacţionate pe o piaţă reglementată trebuie să nu depăşească niveluri prudenţiale;
d) investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care
contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficientă a
portofoliului;
e) activele se diversifică în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenţa
excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale şi concentrări de
riscuri pe ansamblul activelor.
(2) Comisia poate decide să nu aplice cerinţele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e) pentru
investiţiile în titluri de stat.
Art. 24. - (1) Administratorul elaborează o declaraţie privind politica de investiţii, în
formă scrisă. Declaraţia privind politica de investiţii conţine:
a) strategia de investire a activelor, în raport cu natura şi durata obligaţiilor;
b) metodele de evaluare a riscurilor investi≈£ionale;
c) procedurile de management al riscului;
d) metoda de revizuire a principiilor de investi≈£ii;
e) persoanele responsabile de luarea deciziilor şi realizarea investiţiilor, precum şi
procedurile pentru luarea deciziilor.
(2) Administratorul revizuieşte şi completează declaraţia privind politica de investiţii
ori de câte ori intervine o schimbare importantă în politica de investiţii sau cel puţin o
dată la 3 ani, cu acordul Comisiei, informând participanţii cu privire la noua politică
investiţională.
Art. 25. - (1) Cu respectarea dispoziţiilor art. 23, administratorul investeşte în:
a) instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei la o bancă,
persoană juridică română, sau la o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate
să funcţioneze pe teritoriul României şi care nu se află în procedura de supraveghere
specială ori administrare specială sau a cărei autorizaţie nu este retrasă, fără să
depăşească un procent mai mare de 20% din valoarea totală a activelor fondului de
pensii;
b) titluri de stat emise de Ministerul Economiei şi Finanţelor din România, de state
membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în procent
de până la 70% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
c) obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de autorităţile administraţiei publice
locale din Rom√¢nia sau din statele membre ale Uniunii Europene ori apar≈£in√¢nd
Spaţiului Economic European, în procent de până la 30% din valoarea totală a activelor
fondului de pensii;
d) valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe reglementate şi supravegheate din
Rom√¢nia, statele membre ale Uniunii Europene sau apar≈£in√¢nd Spa≈£iului Economic
European, în procent de până la 50% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
e) titluri de stat şi alte valori mobiliare, emise de state terţe, în procent de până la
15% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
f) obligaţiuni şi alte valori mobiliare, tranzacţionate pe pieţe reglementate şi
supravegheate, emise de autorităţile administraţiei publice locale din state terţe, în
procent de până la 10% din valoarea totală a activelor fondului de pensii;
g) obligaţiuni şi alte valori mobiliare ale organismelor străine neguvernamentale,
dacă aceste instrumente sunt cotate la burse de valori autorizate şi dacă îndeplinesc
cerinţele de rating, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor fondului de
pensii;
h) titluri de participare, emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare
din România sau din alte ţări, în procent de până la 5% din valoarea totală a activelor
fondului de pensii;
i) alte forme de investiţii prevăzute de normele Comisiei.
(2) Investiţiile prevăzute la alin. (1), după caz, sunt efectuate în conformitate cu
reglementările Băncii Naţionale a României privind operaţiunile valutare.
(3) Comisia poate modifica, temporar, procentul maxim al activelor, care poate fi
investit în categoriile de active prevăzute la alin. (1), şi va emite norme în acest scop.
4) În funcţie de natura emitentului de instrumente financiare în care administratorul
poate investi, procentele maxime admise sunt:
a) 5% din activele unui fond de pensii pot fi investite într-o singură societate
comercială sau în fiecare categorie de active ale acesteia, fără a depăşi în total 5%;
b) 10% din activele unui fond de pensii pot fi investite în activele unui grup de
emitenţi şi persoanele afiliate lor.
Art. 26. - Investiţiile activelor fondurilor de pensii administrate privat şi rezultatele
investirii sunt scutite de impozit.
Art. 27. - (1) Administratorul exercită, în numele participanţilor, dreptul de vot în
adunările generale ale acţionarilor societăţilor comerciale în al căror capital social au
fost investite activele fondului de pensii.
(2) Votul este exercitat exclusiv în interesul participanţilor şi al beneficiarilor la fondul
de pensii.
Art. 28. - (1) Activele fondului de pensii nu pot fi investite în:
a) active care, potrivit legii, nu pot fi înstrăinate;
b) active a căror evaluare este incertă, precum şi antichităţi, lucrări de artă,
autovehicule şi altele asemenea;
c) bunuri imobiliare;
d) acţiuni, obligaţiuni şi alte valori mobiliare emise de administrator;
e) orice alte active stabilite prin normele Comisiei.
(2) Activele fondului de pensii nu pot fi înstrăinate:
a) administratorului sau auditorului;
b) depozitarului;
c) administratorului special;
d) membrilor Consiliului Comisiei şi personalului Comisiei;
e) persoanelor afiliate entităţilor prevăzute la lit. a)-d);
f) oricăror alte persoane sau entităţi prevăzute prin normele Comisiei.
(3) Activele fondului de pensii nu pot constitui garanţii şi nu pot fi utilizate pentru
acordarea de credite, sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor prin care se constituie
garanţia sau se acordă creditul.
Art. 29. - (1) Comisia calculează şi publică lunar pe site-ul propriu următoarele
informa≈£ii:
a) rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii private pentru
ultimele 24 de luni;
b) rata de rentabilitate a fiecărui fond de pensii private pentru ultimele 24 de luni;
c) rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii, stabilită de Comisie.
(2) În cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii private este mai mică
decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii din România pentru 4
trimestre consecutive, Comisia retrage autoriza≈£ia de administrare a administratorului
respectiv, aplicând procedura privind administrarea specială.

CAPITOLUL V
Participan≈£i
Art. 30. - (1) Persoanele în vârstă de până la 35 de ani, care sunt asigurate potrivit
prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care
contribuie la sistemul public de pensii, trebuie să adere la un fond de pensii.
(2) Persoanele, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în vârstă de până la 45 de ani,
care sunt deja asigurate şi contribuie la sistemul public de pensii, pot adera la un fond
de pensii.
Art. 31. - O persoană nu poate fi participant, în acelaşi timp, la mai multe fonduri de
pensii reglementate de prezenta lege şi poate avea un singur cont la fondul de pensii al
cărui participant este, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 38.
Art. 32. - (1) O persoană devine participant la un fond de pensii prin semnarea unui
act de aderare individual, din proprie iniţiativă sau în urma repartizării sale de către
instituţia de evidenţă.
(2) La semnarea actului de aderare participan≈£ii sunt informa≈£i asupra condi≈£iilor
schemei de pensii private, mai ales în ceea ce priveşte: drepturile şi obligaţiile părţilor
implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură,
precum şi despre natura şi distribuţia acestor riscuri.
(3) Este interzisă delegarea sau reprezentarea pentru semnarea actului de aderare.
(4) Comisia aprobă actul-cadru de aderare al fiecărui fond de pensii, precum şi
modificările acestuia, dacă sunt întrunite condiţiile legale, în termen de 10 zile
lucrătoare de la momentul solicitării.
(5) Administratorul transmite instituţiei de evidenţă copii de pe actele individuale de
aderare, în vederea actualizării Registrului participanţilor.
Art. 33. - (1) Persoana care nu a aderat la un fond de pensii în termen de 4 luni de la
data la care este obligată prin efectul legii este repartizată aleatoriu la un fond de pensii
de către instituţia de evidenţă.
(2) Repartizarea aleatorie a persoanelor se efectuează direct proporţional cu numărul
participanţilor unui fond de pensii la data efectuării repartizării.
(3) Instituţia de evidenţă notifică fiecărei persoane care nu a aderat la un fond de pensii
în termenul prevăzut la alin. (1) că urmează a fi repartizată la un fond de pensii ales
aleatoriu, în termen de 30 de zile calendaristice de la notificare.
Art. 34. - (1) Registrul participanţilor se constituie şi se actualizează de către
instituţia de evidenţă.
(2) Modificarea structurii Registrului participan≈£ilor se face pe baza unui protocol
încheiat între instituţia de colectare, instituţia de evidenţă şi Comisie.
Art. 35. - (1) După aderare sau repartizare, participanţii sunt obligaţi să contribuie la
un fond de pensii şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate
privat pe toată perioada pentru care datorează contribuţia de asigurări sociale la
sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) perioadele pentru care nu există obligaţia de
plată a contribuţiei de asigurări sociale în sistemul public.
(3) În situaţia în care un participant încetează să contribuie, acesta rămâne participant
cu drepturi depline la fondul de pensii.
(4) Drepturile participantului pot fi transferate în alte ţări în care acesta are domiciliul
sau reşedinţa, în condiţiile reglementate prin acordurile şi convenţiile internaţionale la
care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra
căreia s-a convenit.
Art. 36. - Participantul al cărui activ personal net nu este suficient pentru acordarea
unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei primeşte o plată unică sau
plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.
Art. 37. - De la data pensionării de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit
reluarea activităţii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
participantul poate ob≈£ine:
a) o plată unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, dacă activul
său personal net, ca urmare a perioadei reduse de contribuţie, nu este suficient pentru
acordarea unei pensii private minime stabilite prin normele Comisiei;
b) o pensie privată, dacă activul său personal net este suficient.
Art. 38. - (1) În cazul decesului unui participant înainte de deschiderea dreptului la
pensia privată, beneficiarilor li se deschide câte un cont la ultimul fond de pensii la care
a contribuit participantul decedat, în care se transferă activele cuvenite fiecăruia.
(2) Drepturile beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1) sunt aceleaşi cu cele ale
participan≈£ilor la acel fond de pensii.
(3) Beneficiarul are dreptul, după caz, la:
a) cumularea conturilor la un singur fond de pensii, dacă are calitatea de participant
la un alt fond de pensii;
b) plata unică sau plăţi eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, fără a datora
penalităţi, dacă nu are calitatea de participant.
(4) Plata drepturilor beneficiarului se face în termen de 10 zile lucrătoare de la data
solicitării acestora.
Art. 39. - (1) În situaţia în care un participant doreşte să adere la alt fond de pensii,
acesta este obligat să îi notifice în scris administratorului fondului de pensii de la care
se transferă, cu 30 de zile calendaristice înainte de aderarea efectivă la noul fond de
pensii, şi să îi trimită acestuia o copie de pe noul act de aderare.
(2) Calitatea de participant la vechiul fond de pensii încetează la data la care se
realizează transferul de disponibilităţi, iar calitatea de participant la noul fond de pensii
începe la aceeaşi dată.
Art. 40. - (1) Transferul de disponibilităţi are loc în prima zi lucrătoare după
expirarea termenului prevăzut la art. 39 alin. (1) şi cuprinde activul personal net
existent în contul participantului la acea dată, diminuat cu penalitatea de transfer, după
caz.
(2) Administratorul vechiului fond de pensii informează noul administrator despre
contribuţiile participantului, despre transferurile de disponibilităţi efectuate în numele
său, precum şi despre contribuţiile acestuia la fondurile de pensii al căror participant a
fost anterior, existente la data informării.
Art. 41. - Comisia emite norme cu privire la:
a) eviden≈£a participan≈£ilor la fondul de pensii;
b) informarea fondului de pensii iniţial în ceea ce priveşte transferul la alt fond de
pensii, precum şi transferul de disponibilităţi;
c) modelul actului-cadru de aderare şi procedura de modificare a acestuia;
d) procedura de repartizare aleatorie;
e) informarea privind repartizarea;
f) procedura de plată şi de evidenţă a plăţii contribuţiilor;
g) evidenţa şi declaraţia de plată referitoare la valoarea activelor participantului sau
ale beneficiarului;
h) suma necesară pentru obţinerea unei pensii private minime;
i) orice alte aspecte pe care le consideră necesare.

CAPITOLUL VI
Contribu≈£ia la fondul de pensii
Art. 42. - (1) Contribuţia la fondul de pensii este parte din contribuţia individuală de
asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii.
(2) Contribuţia la fondul de pensii se evidenţiază distinct, se deduce din venitul brut
realizat de asigurat, în mod similar cu contribuţia obligatorie datorată conform Legii nr.
19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contribuţia la fondul de pensii se constituie şi se virează în aceleaşi condiţii cu cele
stabilite pentru contribuţia de asigurări sociale.
(4) Participantul care a fost detaşat în altă ţară are dreptul la continuarea plăţii
contribuţiilor la fondul de pensii din România, pe toată durata detaşării.
(5) În situaţia continuării plăţii contribuţiilor la un fond de pensii dintr-un stat membru
al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, lucrătorul detaşat în
România şi angajatorul acestuia, după caz, vor fi exoneraţi de obligaţia de a contribui la
un fond de pensii din Rom√¢nia.
Art. 43. - (1) Baza de calcul, reţinerea şi termenele de plată a contribuţiei la fondul
de pensii sunt aceleaşi cu cele stabilite pentru contribuţia de asigurări sociale.
(2) La momentul începerii activităţii de colectare, cuantumul contribuţiei este de 2%
din baza de calcul.
(3) În termen de 8 ani de la începerea colectării, cota de contribuţie se majorează la 6%,
cu o creştere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui
an.
Art. 44. - (1) Virarea contribuţiilor la fondurile de pensii se realizează de către
instituţia de colectare, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea lor, pe baza
informaţiilor furnizate de instituţia de evidenţă.
(2) Nerespectarea de către instituţia de colectare sau de către instituţia de evidenţă a
termenului prevăzut la alin. (1) atrage plata de către aceasta a majorărilor de întârziere,
în acelaşi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligaţiilor bugetare.
(3) Plătitorul transmite instituţiei de colectare şi instituţiei de evidenţă informaţii despre
suma virată, codul numeric personal al participantului, perioada pentru care este plătită
contribuţia respectivă şi baza de calcul a acesteia.
Art. 45. - (1) Dacă administratorul nu a primit contribuţiile în termenul legal, acesta
informează imediat, în scris, instituţia de evidenţă.
(2) În cazul neachitării la termen a contribuţiei datorate fondului de pensii:
a) se plătesc majorări de întârziere de către persoana răspunzătoare de neplata la
termen, în acelaşi cuantum cu al celor stabilite pentru neplata obligaţiilor bugetare;
b) instituţia de colectare procedează la aplicarea modalităţilor de executare silită şi a
celorlalte modalităţi de stingere a debitelor, conform dispoziţiilor legale privind
colectarea crean≈£elor bugetare;
c) majorările de întârziere aferente se virează în contul individual al participantului,
în termen de două zile lucrătoare de la data achitării lor, şi asupra lor nu se datorează
comisionul prevăzut la art. 86 alin. (1) lit. a).
Art. 46. - (1) Comisia, cu avizul instituţiei de evidenţă şi al instituţiei de colectare,
emite norme privind:
a) modalitatea de efectuare a plăţii contribuţiilor către fondurile de pensii;
b) modalitatea transmiterii informa≈£iilor legale;
c) operaţiunile care trebuie efectuate de instituţia de evidenţă, de instituţia de
colectare sau de alte persoane, în cazul întârzierii plăţii contribuţiilor, în caz de neplată
a acestora, precum şi pentru remedierea erorilor apărute;
d) activitatea instituţiei de evidenţă şi a instituţiei de colectare, în vederea protejării
intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor;
e) orice alte aspecte considerate necesare.
(2) Comisia, împreună cu instituţia de evidenţă şi cu instituţia de colectare, poate
propune măsuri privind îmbunătăţirea activităţii acestora.

CAPITOLUL VII
Conturile participan≈£ilor
Art. 47. - (1) Fiecare participant are un cont individual.
(2) Contribuţiile şi transferurile de disponibilităţi ale participantului, precum şi
accesoriile aferente acestora se virează în contul său individual.
Art. 48. - (1) Participantul este proprietarul activului personal din contul său.
(2) Activul personal nu poate face obiectul unei executări silite sau al unei tranzacţii,
sub sancţiunea nulităţii actelor respective.
(3) Activul personal nu poate fi cesionat sau gajat, sub sancţiunea nulităţii actelor
respective.
Art. 49. - Contribuţiile şi transferul de lichidităţi băneşti la un fond de pensii se
convertesc în unităţi de fond în maximum două zile lucrătoare de la data încasării
acestora.
Art. 50. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea unităţii de fond este de
10 lei.
Art. 51. - (1) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de
pensii se calculează atât de către administrator, cât şi de depozitar în fiecare zi
lucrătoare şi se comunică Comisiei în aceeaşi zi.
(2) În situaţia în care există neconcordanţe între administrator şi depozitar privind
valoarea activului net şi a unităţii de fond, valorile corecte sunt convenite de către
administrator şi depozitar pe baza reglementărilor Comisiei.
(3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordanţelor şi
modul de soluţionare se comunică Comisiei în ziua calendaristică următoare.
(4) Valoarea activelor nete şi valoarea unităţii de fond ale unui fond de pensii private
sunt supuse, anual, auditării de către un auditor financiar, membru al Camerei
Auditorilor Financiari din România, avizat de Comisie, care nu poate fi persoană
afiliată angajatorului, administratorului sau depozitarului.
(5) Sunt exceptaţi de la cerinţa deţinerii calităţii de membru al Camerei Auditorilor
Financiari din România auditorii care sunt stabiliţi într-un stat membru al Uniunii
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi exercită activităţi
profesionale în România în contextul prestării de servicii.
(6) Auditorii care au fost autorizaţi, avizaţi ori supuşi unei proceduri similare în
vederea funcţionării ca auditor pe piaţa pensiilor într-un stat membru al Uniunii
Europene sau apar≈£in√¢nd Spa≈£iului Economic European sunt excepta≈£i de la cerin≈£a
avizării de către Comisie.
Art. 52. - (1) Administratorul unui fond de pensii care a primit contribu≈£ii pe o
perioadă de cel puţin 24 de luni calculează, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru,
rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni şi o comunică în
aceeaşi zi Comisiei.
(2) Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii se calculează şi
se publică trimestrial de Comisie.
Art. 53. - Comisia atenţionează trimestrial administratorul în situaţia în care rata de
rentabilitate a fondului de pensii administrat este mai mică decât rata de rentabilitate
minimă a tuturor fondurilor de pensii.
Art. 54. - Comisia emite norme cu privire la:
a) metoda de convertire a activelor personale în unităţi de cont;
b) metodologia de calcul al valorii activului net al fondului de pensii;
c) metodologia de calcul al valorii unităţii de cont şi procedura de rotunjire;
d) metodologia de calcul şi de raportare a indicatorilor de rentabilitate ai fondului de
pensii;
e) revizuirea valorii unităţii de cont prevăzute la art. 50;
f) metodologia de stabilire a valorilor corecte în situaţiile prevăzute la art. 51 alin.
(2).

CAPITOLUL VIII
Administratorul
Art. 55. - (1) Poate administra un fond de pensii societatea comercială pe acţiuni
constituită în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare şi cu prevederile
prezentei legi, care are obiect exclusiv de activitate administrarea fondurilor de pensii.
(2) Un administrator poate administra în România un singur fond de pensii.
(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi administrator, în
sensul prezentei legi, orice entitate autorizată pentru această activitate într-un alt stat
membru al Uniunii Europene sau apar≈£in√¢nd Spa≈£iului Economic European.
(4) Administratorii care au fost autorizaţi, avizaţi ori supuşi unei proceduri similare în
vederea funcţionării ca administrator de scheme de pensii private într-un stat membru
al Uniunii Europene sau apar≈£in√¢nd Spa≈£iului Economic European sunt excepta≈£i de la
cerinţa autorizării de către Comisie.
(5) De la data aderării României la Uniunea Europeană, administratorii autorizaţi în
România pot primi contribuţii de la participanţi şi angajatori dintr-un alt stat membru al
Uniunii Europene sau apar≈£in√¢nd Spa≈£iului Economic European.
(6) De la data aderării României la Uniunea Europeană, persoanele care îndeplinesc
condiţiile pentru a deveni participanţi la scheme de pensii private şi angajatorii din
România pot vira contribuţii către fonduri de pensii administrate de administratori
autorizaţi într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului
Economic European.
(7) Administratorul din România care intenţionează să accepte contribuţii de la un
participant dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apar≈£in√¢nd Spa≈£iului
Economic European trebuie autorizat în prealabil de Comisie.
(8) Administratorul prevăzut la alin. (7) notifică intenţia sa Comisiei, indicând statul
membru gazdă, numele participantului şi principalele caracteristici ale schemei de
pensii private.
(9) Comisia, notificată conform alin. (8), dacă nu are motive să considere că structura
administrativă sau situaţia financiară a administratorului ori reputaţia şi calificările
profesionale sau experien≈£a persoanelor din conducerea acestuia sunt incompatibile cu
activităţile propuse în statul membru gazdă, comunică autorităţii competente din acest
stat, în termen de 3 luni de la primire, toate informaţiile prevăzute la alin. (8) şi aduce
aceasta la cunoştinţă administratorului.
(10) Înainte ca un administrator dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau
aparţinând Spaţiului Economic European să înceapă să administreze o schemă de
pensii private cu participanţi din România, Comisia comunică autorităţii competente
din statul membru de origine, în termen de două luni de la primirea informaţiilor
prevăzute la alin. (8), cerinţele stabilite de legislaţia română privind pensiile
administrate privat, în conformitate cu care trebuie gestionată schema de pensii private
cu participan≈£i din Rom√¢nia, spre transmitere administratorului interesat.
(11) La primirea informaţiilor prevăzute la alin. (10) sau dacă nu primeşte nicio
notificare din partea autorităţii competente a statului membru de origine la expirarea
perioadei prevăzute la alin. (10), administratorul poate începe să administreze schema
de pensii private cu participanţi din România, în conformitate cu cerinţele stabilite de
legislaţia română privind pensiile administrate privat.
(12) Administratorul dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apar≈£in√¢nd
Spaţiului Economic European care administrează o schemă de pensii private cu
participan≈£i din Rom√¢nia va respecta cerin≈£ele de furnizare de informa≈£ii stabilite de
Comisie, potrivit prevederilor prezentei legi.
(13) Comisia informează autoritatea competentă din statul membru de origine asupra
oricăror modificări semnificative survenite cu privire la cerinţele legislaţiei române
privind pensiile administrate privat.
(14) Comisia supraveghează permanent administratorul dintr-un stat membru al
Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European care administrează o
schemă de pensii private cu participanţi din România, urmărind respectarea, în
activităţile acestuia, a cerinţelor stabilite de legislaţia română privind pensiile
administrate privat şi a cerinţelor de furnizare de informaţii, prevăzute la alin. (12).
(15) În cazul în care, în urma supravegherii, se constată încălcări ale acestor cerinţe în
activitatea administratorului, Comisia notifică fără întârziere autoritatea competentă din
statul membru de origine.
(16) Comisia, în colaborare cu autoritatea competentă din statul membru gazdă, adoptă
măsurile necesare pentru a asigura că administratorul din România pune capăt
încălcării cerinţelor stabilite de legislaţia socială şi de muncă relevantă în domeniul
schemelor de pensii private din statul membru gazdă.
(17) Dacă, în ciuda măsurilor luate de autoritatea competentă din statul membru de
origine al administratorului sau pentru că asemenea măsuri nu au fost adoptate în statul
membru de origine, administratorul continuă să încalce legislaţia română privind
pensiile administrate privat, Comisia poate, după ce informează autoritatea competentă
din statul membru de origine, să ia măsurile necesare pentru a preveni sau sancţiona
alte încălcări, inclusiv, dacă este strict necesar, prin interdicţia aplicată
administratorului de a desfăşura activităţi în contul participanţilor în România.
(18) Comisia poate solicita autorităţii competente din statul membru de origine al
administratorului să decidă asupra separării activelor şi pasivelor corespunzătoare
activităţii desfăşurate în România de celelalte active şi pasive.
(19) La solicitarea autorităţii competente din statul membru gazdă, Comisia cere
administratorului din România să separe activele şi pasivele corespunzătoare activităţii
desfăşurate în statul gazdă de celelalte active şi pasive.
Art. 56. - (1) Denumirea administratorului con≈£ine sintagma fond de pensii.
(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizează numai în denumirea administratorilor
care deţin o autorizaţie de administrare în conformitate cu prezenta lege.
Art. 57. - (1) Activitatea de administrare a unui fond de pensii cuprinde următoarele:
a) administrarea şi investirea activelor fondului de pensii;
b) convertirea contribuţiilor în unităţi de fond;
c) plata drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor, conform legii;
d) calculul zilnic al activului net al fondului de pensii şi al unităţii de fond;
e) evidenţa conturilor individuale şi actualizarea acestora, precum şi furnizarea
documentelor privind participarea, notificarea, informarea periodică sau transferul;
f) gestionarea opera≈£iunilor zilnice ale fondului de pensii;
g) dispunerea efectuării plăţilor datorate entităţilor implicate şi Comisiei;
h) mandatarea şi monitorizarea agenţilor de marketing ai fondului de pensii;
i) gestionarea rela≈£iilor cu institu≈£iile implicate;
j) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea şi distribuirea către Comisie şi
participanţi a situaţiilor financiare şi a rapoartelor prevăzute de prezenta lege;
k) gestionarea, păstrarea şi arhivarea documentelor privind fondul de pensii,
participanţii şi beneficiarii săi;
l) alte activităţi prevăzute în normele Comisiei.
(2) Activele şi pasivele fiecărui fond de pensii administrat privat sunt organizate,
evidenţiate şi administrate distinct, separat de celelalte fonduri de pensii facultative pe
care le gestionează acelaşi administrator şi de contabilitatea proprie administratorului,
fără posibilitatea transferului între fonduri sau între fonduri şi administrator.
(3) Toate activele şi pasivele corespunzătoare activităţii de administrare a fondurilor de
pensii sunt restricţionate, gestionate şi organizate separat de alte activităţi ale
administratorului, fără posibilitatea de transfer.
(4) Activele şi pasivele restricţionate, gestionate şi organizate separat, prevăzute la alin.
(3), sunt limitate la operaţiunile legate de fondurile de pensii şi activităţi conexe.
(5) Contabilitatea opera≈£iunilor ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi se
efectuează în conformitate cu reglementările contabile în vigoare.
(6) Comisia elaborează şi emite norme şi reglementări în domeniul contabilităţii şi în
domeniul arhivării, pentru domeniul supravegheat de acesta, cu avizul Ministerului
Economiei şi Finanţelor.
Art. 58. - (1) Administratorul nu poate delega răspunderea privind administrarea
fondului de pensii.
(2) Încredinţarea executării anumitor obligaţii către un terţ nu îl exonerează de
răspundere pe administrator.
Art. 59. - (1) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit şi nici majorat
prin subscripţie publică.
(2) Acţiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate în acţiuni la
purtător şi nu pot fi acţiuni preferenţiale.
(3) Actul constitutiv al administratorului trebuie să prevadă că acţionarii nu pot
beneficia de drepturi preferenţiale sau de alte privilegii şi că este interzisă limitarea
drepturilor sau impunerea de obliga≈£ii suplimentare.
Art. 60. - (1) Capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii
este echivalentul în lei, calculat la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României la
data constituirii, al sumei de 4 milioane euro.
(2) Capitalul social al administratorului este subscris şi vărsat integral, exclusiv în
numerar, la momentul constituirii acestuia.
(3) Capitalul social al administratorului nu poate fi constituit şi nici majorat prin
subscripţie publică, nu poate proveni din împrumuturi sau credite şi nu poate fi grevat
de sarcini.
(4) La constituire, aportul de capital trebuie vărsat într-un cont deschis la o bancă,
persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să
func≈£ioneze pe teritoriul Rom√¢niei.
Art. 61. - (1) Administratorul este obligat să notifice Comisiei, fără întârziere, orice
reducere a capitalului social sub valoarea minimă. Capitalul social nu are voie să scadă
cu mai mult de 20% din valoarea minimă.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), administratorul este obligat la reîntregirea
capitalului social în termenul precizat de Comisie, care nu poate fi mai mic de 3 luni,
nici mai mare de 6 luni.
Art. 62. - (1) O persoană fizică sau juridică poate fi acţionar la un singur
administrator.
(2) Participaţia cumulată a persoanelor fizice nu poate depăşi 5% din capitalul social al
administratorului.
(3) Calitatea acţionarilor trebuie să răspundă nevoii garantării unei gestiuni prudente şi
sănătoase a fondului de pensii şi să permită realizarea unei supravegheri eficiente, în
scopul protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor.
(4) Acţionarii administratorului trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:
a) să dispună de o situaţie financiară stabilă, aptă să susţină entitatea în caz de
necesitate;
b) să justifice în mod satisfăcător provenienţa fondurilor destinate participaţiei la
capitalul social;
c) să furnizeze toate informaţiile necesare pentru identificarea relaţiilor de afiliere cu
alte persoane;
d) să fi funcţionat, în cazul acţionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu
excepţia celor rezultate în urma fuziunii sau a divizării unei alte persoane juridice care,
înainte de fuziune sau divizare, a funcţionat minimum 3 ani.
Art. 63. - (1) Tranzacţiile cu acţiunile unui administrator sunt supuse aprobării
prealabile a Comisiei, sub sancţiunea nulităţii.
(2) Comisia aprobă tranzacţionarea acţiunilor într-un termen de 30 de zile
calendaristice de la înregistrarea cererii, dacă persoana care intenţionează să
achiziţioneze sau să tranzacţioneze acţiuni îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta
lege pentru ac≈£ionarii unui administrator.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul tranzacţionării acţiunilor efectuate
de către un acţionar al respectivului administrator care nu devine în acest fel acţionar
semnificativ, cumpărătorul este obligat să înştiinţeze Comisia în termen de 14 zile
lucrătoare de la data încheierii tranzacţiei.
Art. 64. - (1) Consiliul de administraţie decide asupra politicii de investiţii şi asupra
politicii financiare a fondului de pensii, precum şi asupra oricăror alte atribuţii
prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare avizat de Comisie şi prevăzut în
legislaţia în vigoare privind societăţile comerciale.
(2) Membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz, trebuie
să îndeplinească condiţiile cerute de legislaţia privind societăţile comerciale, precum şi
următoarele condiţii:
a) să fie absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior;
b) să aibă experienţă profesională de cel puţin 3 ani în domeniul financiar, bancar sau
de asigurări;
c) să aibă onorabilitatea necesară pentru funcţia pe care urmează să o îndeplinească.
(3) Cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie trebuie să fie
licenţiaţi în ştiinţe economice sau juridice.
(4) Membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz, trebuie
să aibă conduită morală şi profesională corespunzătoare funcţiei şi să îndeplinească cel
puţin următoarele cerinţe:
a) să nu fi fost sancţionaţi de către autorităţi române sau străine din domeniul
financiar cu interdicţia de a desfăşura activităţi în sistemul financiar sau, la data
depunerii cererii de autorizare, cu interdicţia temporară de a desfăşura astfel de
activităţi;
b) să nu fi deţinut funcţia de administrator al unei societăţi comerciale române sau
străine, aflată în curs de reorganizare judiciară sau declarată în stare de faliment, în
ultimii 2 ani anteriori declanşării procedurii falimentului;
c) să nu fi făcut parte din conducerea unei societăţi care nu şi-a respectat obligaţiile
materiale şi financiare faţă de terţi la momentul încetării activităţii societăţii respective;
d) să nu aibă cazier judiciar şi fiscal.
Art. 65. - (1) Membrii consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după
caz, al unui administrator nu pot fi membri în consiliul de administraţie:
a) al altor administratori sau persoanelor afiliate acestora;
b) al depozitarului fondului sau persoanelor afiliate acestuia.
(2) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi persoanelor care au raporturi de muncă,
comerciale sau alte raporturi similare cu entităţile prevăzute la alin. (1).
Art. 66. - (1) Administratorul are în structura sa organizatorică o direcţie de audit
intern şi o direcţie distinctă responsabilă cu analiza oportunităţilor investiţionale şi
plasarea activelor în conformitate cu strategia stabilită de consiliul de administraţie.
(2) Administratorul este obligat să păstreze documentele şi evidenţele referitoare la
fondurile de pensii, în conformitate cu prevederile legale privind arhivarea şi cu
normele Comisiei.
Art. 67. - (1) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate
pentru:
a) acordarea de împrumuturi sau garanţii;
b) garantarea de împrumuturi sau credite, inclusiv emiterea de obligaţiuni care
depăşesc cumulat 10% din valoarea capitalului social;
c) tranzacţionarea sau dobândirea în orice alt mod de acţiuni, de alte valori mobiliare
sau drepturi în orice altă entitate, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 68.
(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană administratorii pot desemna:
a) pentru conservarea activelor lor, depozitari stabiliţi în alt stat membru al Uniunii
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi autorizaţi corespunzător
pentru această activitate;
b) pentru gestionarea portofoliilor lor de investiţii, gestionari de investiţii stabiliţi în
alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European şi
autorizaţi corespunzător pentru această activitate.
(3) La solicitarea autorităţii competente din statul de origine al administratorului,
Comisia poate interzice depozitarului din România să dispună liber de activele fondului
de pensii.
Art. 68. - (1) Administratorul poate dob√¢ndi o parte sau tot capitalul social al altui
administrator numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei şi cu respectarea legislaţiei din
domeniul concuren≈£ei.
(2) Comisia respinge solicitarea prevăzută la alin. (1) atunci când:
a) nu este în interesul participanţilor;
b) unul sau ambii administratori nu mai îndeplinesc cerinţele legale.
Art. 69. - (1) Administratorii pot să organizeze o asociaţie profesională care să le
reprezinte interesele colective faţă de autorităţile publice, să studieze problemele de
interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociaţiei şi publicul şi
să organizeze servicii de interes comun.
(2) Asociaţia profesională a administratorilor colaborează cu Comisia şi poate adera la
asocia≈£iile interna≈£ionale de profil.
Art. 70. - Comisia emite norme privind:
a) contractul-cadru de administrare;
b) atribu≈£iile principale ale consiliului de administra≈£ie;
c) cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească membrii consiliului de administraţie
şi/sau ai comitetului de direcţie ale administratorului;
d) cerinţele privind capitalul social minim şi metodologia de notificare şi reîntregire a
acestuia;
e) tranzac≈£iile privind capitalul social al administratorului;
f) cerinţele privind calitatea acţionarilor şi condiţiile pe care trebuie să le
îndeplinească aceştia;
g) organizarea şi conducerea contabilă a fondului de pensii, precum şi situaţiile
financiare care se întocmesc de administrator, cu avizul Ministerului Economiei şi
Finan≈£elor;
h) arhivarea.

CAPITOLUL IX
Autorizarea administratorilor
Art. 71. - (1) Administratorul nu poate fi înmatriculat la registrul comerţului fără
autorizaţia de constituire emisă de Comisie.
(2) După înmatriculare, administratorul trebuie să obţină o autorizaţie de administrare,
eliberată de Comisie în condiţiile prezentei legi.
(3) În caz de fuziune sau de divizare a administratorilor, noii administratori reiau
procedura de autorizare prevăzută la art. 72.
Art. 72. - (1) Administratorul adresează Comisiei cererile pentru autorizare de
constituire şi autorizare de administrare.
(2) Cererea pentru autorizarea de constituire este însoţită de următoarele documente:
a) proiectul actului constitutiv;
b) dovada că fondatorii deţin resursele financiare necesare vărsării capitalului social,
precum şi provenienţa acestora;
c) cazierele judiciare şi cazierele fiscale ale fondatorilor;
d) documente privind fondatorii, cu informa≈£ii referitoare la statutul lor juridic,
eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum şi natura legăturilor dintre ei;
e) documente din care să reiasă situaţia financiară a fondatorilor în ultimii 3 ani,
auditate de un auditor financiar;
f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, a candidaţilor pentru consiliul de
administraţie şi comitetul de direcţie, care să cuprindă toate deţinerile individuale şi
deţinerile în legătură cu alte persoane implicate în orice societate comercială şi care
reprezintă cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;
g) documente privind candidaţii pentru consiliul de administraţie şi comitetul de
direcţie, după caz, curriculum vitae datat şi semnat, care să specifice calificarea şi
experienţa profesională, copia actului de identitate, copia diplomei de studii, un plan
organizatoric şi financiar pentru următorii 5 ani, documentaţia referitoare la depozitarul
fondului de pensii;
h) cazierele judiciare şi fiscale ale candidaţilor pentru consiliul de administraţie şi
comitetul de direcţie, dacă este cazul;
i) proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii de pensii;
j) dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social;
k) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare de constituire.
Art. 73. - (1) Comisia poate solicita fondatorilor, în termen de 30 de zile
calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare de constituire, documente şi
informaţii suplimentare, pe care aceştia trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile
calendaristice de la data primirii solicitării.
(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea pentru autorizare de constituire,
fiind îndreptăţită să se adreseze autorităţilor competente şi să obţină de la acestea orice
documente şi informaţii pe care le consideră relevante.
Art. 74. - Comisia analizează cererea pentru autorizare de constituire şi procedează,
în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi
informaţii, la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisă şi motivată.
Art. 75. - Comisia aprobă cererea pentru autorizare de constituire dacă constată că
sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) proiectul actului constitutiv şi planul organizatoric şi financiar pentru următorii 5
ani garantează gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii;
b) fondatorii nu au datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale;
c) calitatea acţionarilor şi a membrilor propuşi de consiliul de administraţie şi
comitetul de direcţie garantează gestiunea corectă şi prudentă a fondului de pensii;
d) fondatorii, membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de
direcţie nu sunt în procedură de reorganizare judiciară sau de faliment şi nu au
contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice, după caz, şi nu au
fost implicaţi în niciun fel de scandaluri financiare;
e) membrii propuşi pentru consiliul de administraţie şi comitetul de direcţie au
onorabilitatea, pregătirea şi experienţa profesională necesare funcţiei pe care urmează
să o îndeplinească;
f) denumirea administratorului nu este de natură să inducă în eroare participanţii,
poten≈£ialii participan≈£i sau alte persoane;
g) fondatorii fac dovada vărsării integrale şi în formă bănească a capitalului social;
h) se face dovada achitării taxei pentru cererea de autorizare de constituire.
Art. 76. - (1) Comisia respinge cererea pentru autorizare de constituire în
următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată rămâne incompletă sau nu este întocmită în conformitate
cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) neîndeplinirea uneia dintre condiţile prevăzute la art. 75;
c) există posibilitatea ca administrarea să nu respecte principiile prudenţiale
prevăzute în prezenta lege şi în normele Comisiei.
(2) Comisia informează fondatorii despre respingerea motivată a cererii, în termen de 5
zile lucrătoare de la decizia de respingere a acesteia.
Art. 77. - (1) Fondatorii înregistrează societatea la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei de autorizare
de constituire.
(2) Depăşirea termenului prevăzut la alin. (1) duce la pierderea valabilităţii autorizaţiei
de constituire.
(3) Autorizaţia de constituire a unei societăţi de pensii nu garantează şi obţinerea
autoriza≈£iei de administrare.
Art. 78. - (1) Administratorul trebuie să obţină autorizaţie de administrare a
fondurilor de pensii administrate privat de la Comisie.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei de administrare, societatea de pensii depune la
Comisie o cerere însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de înmatriculare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
b) dovada vărsării sau a reîntregirii capitalului social, după caz;
c) proiectul contractului de depozitare;
d) proiectul de contract de societate civilă;
e) declara≈£ia privind politica de investi≈£ii;
f) planul de afaceri pe 3 ani;
g) proiectul prospectului schemei de pensii;
h) dovada plăţii taxei pentru cererea de autorizare de administrare;
i) orice alte documente şi informaţii suplimentare prevăzute în normele Comisiei.
(3) Comisia poate solicita societăţii de pensii, în termen de 30 de zile calendaristice de
la primirea cererii pentru autorizare, documente şi informaţii suplimentare, pe care
aceasta trebuie să le furnizeze în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la
data primirii solicitării.
(4) Comisia analizează cererea pentru autorizaţie de administrare şi, în termen de 30 de
zile calendaristice de la data primirii ultimului set de documente şi informaţii,
procedează la aprobarea sau la respingerea cererii prin decizie scrisă şi motivată.
Art. 79. - Decizia de respingere a autorizării de constituire ori de administrare sau
decizia de retragere a autorizaţiei de administrare, scrisă şi motivată, se comunică în
ziua lucrătoare următoare adoptării acesteia, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice
de la adoptarea acesteia, şi poate fi atacată la instanţa judecătorească competentă, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
Art. 80. - (1) Modificarea con≈£inutului documentelor care au stat la baza autoriza≈£iei
de administrare trebuie aprobată prealabil de Comisie, cu excepţia cazului în care o
astfel de modificare este în afara controlului administratorului.
(2) Comisia analizează modificările în conformitate cu prevederile art. 75 şi aprobă sau
respinge modificările solicitate. Decizia se comunică potrivit prevederilor art. 79.
Art. 81. - (1) Comisia retrage autorizaţia de administrare a administratorului, în una
dintre următoarele situaţii:
a) nerespectarea prevederilor art. 62, art. 64 alin. (2) şi (3), art. 65, art. 66 alin. (1) şi
ale art. 80 alin. (1);
b) rentabilitatea fondului de pensii s-a situat sub rentabilitatea minimă a tuturor
fondurilor de pensii din România în 4 trimestre consecutive;
c) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care rezultă din
prezenta lege, din normele Comisiei sau din prospectul schemei de pensii private;
d) administratorul nu a început operaţiunile pentru care a fost autorizat, în termen de
un an de la primirea autorizaţiei, sau nu şi-a exercitat de mai mult de 6 luni activitatea
de administrare;
e) ac≈£ionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea administratorului;
f) administratorul se află în incapacitate de plată;
g) administratorul nu mai îndeplineşte condiţiile de funcţionare;
h) administratorul nu asigură apărarea corespunzătoare a intereselor participanţilor şi
beneficiarilor;
i) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind întreaga
activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice;
j) în cazul desfăşurării activităţii în condiţiile prevăzute la art. 55 alin. (5), atunci
când administratorul nu respectă cerinţele stabilite de legislaţia socială şi de muncă
relevantă în domeniul schemelor de pensii private din statul membru gazdă;
k) orice alte situaţii prevăzute în normele Comisiei.
(2) Decizia de retragere a autorizaţiei de administrare, scrisă şi motivată, se comunică
în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acesteia.
(3) Procedura de retragere a autorizaţiei de administrare se stabileşte prin normele
Comisiei.
(4) În termen de 10 zile calendaristice de la data rămânerii definitive a deciziei
men≈£ionate la alin. (2), prin necontestarea acesteia ori prin expirarea perioadei de
contestare sau, după caz, de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii
judecătoreşti prin care s-a respins contestaţia, Comisia publică anunţul privind
retragerea autorizaţiei în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în
două cotidiene centrale.
Art. 82. - (1) În cazul în care Comisia procedează la retragerea autorizaţiei de
administrare, administratorul este obligat să prezinte Comisiei situaţia financiară a
fondului de pensii la data retragerii, auditată de un auditor financiar.
(2) În cazul în care decizia de retragere a autorizaţiei de administrare rămâne definitivă,
Comisia hotărăşte instituirea administrării speciale.
Art. 83. - Decizia de respingere a autorizării de constituire, de administrare sau de
retragere a autorizaţiei de administrare poate fi atacată la instanţa de contencios
administrativ competentă să soluţioneze asemenea cauze, potrivit prevederilor art. 22.
Art. 84. - Comisia emite norme privind:
a) conţinutul documentelor prevăzute la art. 72;
b) metodologia de autorizare a constituirii, precum şi de autorizare a administrării şi
de retragere a autoriza≈£iei de administrare a administratorului;
c) reglementarea situaţiei fondului de pensii, în cazul retragerii autorizaţiei de
administrare a administratorului.

CAPITOLUL X
Veniturile administratorului
Art. 85. - Veniturile administratorului se constituie din:
a) comision de administrare;
b) penalităţi de transfer;
c) tarife pentru servicii la cerere, furnizate potrivit art. 113 alin. (5).
Art. 86. - (1) Comisionul de administrare se constituie prin:
a) deducerea unui cuantum din contribuţiile plătite, dar nu mai mult de 2,5%, cu
condiţia ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuţiilor în unităţi
de fond;
b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat
privat, dar nu mai mult de 0,05% pe lună, stabilit prin prospectul schemei de pensii
private.
(2) Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care
transferul la alt administrator se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la
fondul de pensii precedent, limita maximă a acesteia fiind stabilită prin normele
Comisiei.
(3) Administratorul utilizează aceeaşi metodă de calcul şi de percepere a comisioanelor
pentru toţi participanţii la acelaşi fond de pensii.
(4) Comisia poate modifica plafonul stabilit la alin. (1) lit. b), cu condiţia de a fi făcut
public cu cel puţin 12 luni înainte de aplicare.
(5) Se exceptează de la plata comisionului prevăzut la alin. (1) lit. a) următoarele:
a) transferul de disponibilităţi în cazul aderării participantului la un alt fond de pensii;
b) drepturile cuvenite beneficiarilor care au calitatea de participant;
c) accesoriile aferente contribu≈£iilor.
(6) Comisionul de administrare stabilit în contractul de administrare poate fi redus prin
decizie a administratorului.
Art. 87. - Cuantumul tarifului pentru serviciu la cerere nu poate depăşi costul efectiv
al punerii la dispozi≈£ie a informa≈£iilor.
Art. 88. - Comisia emite norme cu privire la:
a) calculul şi plata comisioanelor de administrare;
b) procedura de stabilire a tarifului pentru serviciu la cerere.

CAPITOLUL XI
Supravegherea specială
Art. 89. - Supravegherea specială are drept scop aplicarea unor măsuri suplimentare
pentru limitarea riscurilor şi asigurarea redresării fondului de pensii în vederea
protejării intereselor participanţilor şi ale beneficiarilor, în situaţia în care se constată
deficienţe în urma controalelor efectuate de Comisie şi care nu sunt situaţii de natură a
institui administrarea specială.
Art. 90. - Instituirea supravegherii speciale, precum şi desemnarea Consiliului de
supraveghere specială se fac de către Comisie.
Art. 91. - Comisia notifică administratorilor, în termen de 5 zile de la luarea deciziei,
instituirea supravegherii speciale, împreună cu documentele privind motivele şi
procedura de contestare.
Art. 92. - Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate
documentele şi evidenţele fondului de pensii şi ale administratorului, fiind obligaţi să
păstreze confidenţialitatea informaţiilor.
Art. 93. - Consiliul de supraveghere specială nu se substituie organelor de conducere
ale administratorului.
Art. 94. - Consiliul de supraveghere specială asistă şi supervizează activitatea
administratorului referitoare la fondul de pensii.
Art. 95. - (1) Consiliul de supraveghere specială are următoarele atribuţii:
a) analizează situaţia financiară a fondului de pensii şi a administratorului şi prezintă
Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;
b) urmăreşte modul în care administratorul aplică măsurile de remediere a
deficienţelor constatate în actele de control întocmite de organele de control ale
Comisiei;
c) urmăreşte realizarea planului de remediere a deficienţelor sau de redresare
financiară a fondului de pensii, propus de administrator;
d) suspendă sau desfiinţează actele de decizie ale administratorului, contrare
reglementărilor prudenţiale sau care determină deteriorarea situaţiei financiare a
fondului de pensii;
e) propune Comisiei aplicarea de sancţiuni în situaţia în care administratorul nu
respectă măsurile dispuse de Consiliul de supraveghere specială;
f) alte atribu≈£ii stabilite de Comisie.
(2) În perioada exercitării supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere specială
avizează deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.

CAPITOLUL XII
Administrarea specială
Art. 96. - (1) Administrarea specială are drept scop exercitarea responsabilităţii
fiduciare de a păstra valoarea activelor fondurilor de pensii şi de a limita pierderile în
vederea protejării drepturilor cuvenite participanţilor şi beneficiarilor.
(2) Administrarea specială se instituie în cazul suspendării sau retragerii autorizaţiei de
administrare, precum şi în cazul retragerii autorizaţiei fondului de pensii.
Art. 97. - În ziua lucrătoare următoare datei adoptării deciziei de suspendare sau de
retragere a autoriza≈£iei de administrare ori a autoriza≈£iei fondului de pensii, Comisia
notifică administratorul cu privire la suspendarea sau retragerea autorizaţiei şi solicită
oferte celorlal≈£i administratori autoriza≈£i pentru administrarea fondurilor de pensii,
pentru preluarea în administrare temporară a fondurilor de pensii şi a prospectelor
schemei de pensii private.
Art. 98. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data notificării, administratorii
transmit ofertele de administrare temporară.
(2) În termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1),
Comisia selectează administratorii dintre ofertele primite.
(3) Principalele criterii de selecţie a ofertelor constau în performanţa administratorilor,
politica investiţională şi nivelul cheltuielilor legate de administrare.
Art. 99. - (1) Administratorul selectat potrivit prevederilor art. 98 alin. (2) preia în
administrare activele fondurilor de pensii.
(2) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia desemnează un
administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii respectiv,
după expirarea termenului prevăzut la art. 98 alin. (1), dintre administratorii autorizaţi.
(3) În ziua lucrătoare următoare desemnării administratorului special, Comisia anunţă
public participan≈£ii fondului de pensii respectiv despre necesitatea de a adera la un alt
fond de pensii, în termen de 90 de zile calendaristice.
Art. 100. - După efectuarea repartizării, Comisia notifică administratorul special
desemnat cu privire la noul administrator al fondului de pensii ales de participant, la
care trebuie transferat activul personal al acestuia într-un termen de 30 de zile
calendaristice de la notificare.
Art. 101. - Administratorul special desemnat administrează activele fondurilor de
pensii, inclusiv contribuţiile primite în această perioadă într-un termen de până la 12
luni, în vederea transferării activelor personale la administratorul ales.
Art. 102. - În situaţia în care, la sfârşitul termenului prevăzut la art. 99 alin. (3),
participanţii nu au ales un alt fond de pensii, Comisia îi repartizează la alţi
administratori, în termen de 30 de zile calendaristice, luând în considerare criteriile
prevăzute la art. 98 alin. (3).
Art. 103. - (1) Măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a
administratorului special poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ
competentă, potrivit legii.
(2) Anunţul privind instituirea sau revocarea administrării speciale, precum şi
administratorul special desemnat se publică de Comisie în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, şi în două cotidiene centrale.
Art. 104. - Comisia emite norme privind:
a) criteriile de selectare şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească
administratorul special;
b) atribu≈£iile administratorului special;
c) procedura de administrare a fondului de pensii până la data rămânerii definitive şi
irevocabile a hotărârii instanţei de contencios administrativ competente.

CAPITOLUL XIII
Auditorul financiar
Art. 105. - (1) Situaţiile financiar-contabile ale oricărei entităţi supuse autorizării,
supravegherii şi controlului Comisiei, conform prevederilor prezentei legi, vor fi
auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei
Auditorilor Financiari din Rom√¢nia.
(2) Modul de aplicare a prevederilor prezentului capitol se va stabili în baza unui
protocol încheiat între Comisie şi Camera Auditorilor Financiari din România.
Art. 106. - Auditorul financiar întocmeşte un raport de audit financiar, în
conformitate cu standardele de audit şi cu normele profesionale emise de Camera
Auditorilor Financiari din Rom√¢nia.
Art. 107. - În termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calităţii de membru
activ al unui auditor financiar, Camera Auditorilor Financiari din România informează
Comisia despre aceasta.
Art. 108. - (1) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a administratorului se
suportă de către acesta.
(2) Cheltuielile privind activitatea de audit financiar a fondului de pensii sunt cheltuieli
de exploatare, care se suportă din fondul respectiv.
(3) Raportul de audit financiar al fondului de pensii nu poate fi întocmit de acelaşi
auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi.
Art. 109. - (1) Auditorul financiar nu poate delega răspunderea privind activitatea
specifică.
(2) Încredinţarea executării anumitor obligaţii către un terţ nu exonerează de
răspundere auditorul financiar.
Art. 110. - Pentru deficienţele semnificative constatate în activitatea profesională
desfăşurată de un auditor financiar în legătură cu entităţi supuse autorizării, controlului
şi supravegherii Comisiei, aceasta va sesiza Camera Auditorilor Financiari din
România şi va solicita adoptarea măsurilor corespunzătoare, potrivit reglementărilor în
vigoare.

APITOLUL XIV
Obligaţii de transparenţă
Art. 111. - (1) Administratorul publică cel mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an
un raport anual cu informaţii corecte şi complete despre activitatea desfăşurată în anul
calendaristic precedent.
(2) Administratorul pune raportul anual la dispoziţia oricărei persoane care solicită
dobândirea calităţii de participant.
(3) Anual, administratorul pune raportul la dispoziţia Comisiei şi a oricărui participant
la un fond de pensii.
(4) Raportul anual conţine următoarele informaţii cu privire la administrator şi la
fondul de pensii administrate privat pe care le administrează:
a) componenţa consiliului de administraţie şi, dacă este cazul, a comitetului de
direc≈£ie;
b) numele acţionarilor care deţin mai mult de 5% din totalul acţiunilor şi procentul
deţinut de aceştia din totalul acţiunilor;
c) denumirea şi sediul depozitarului;
d) informaţii cu privire la situaţia financiară a fondului de pensii;
e) orice alte informa≈£ii cerute de normele Comisiei.
Art. 112. - (1) Administratorul transmite lunar Comisiei un raport privind investi≈£iile
fiecărui fond de pensii.
(2) Comisia elaborează raportul-cadru care trebuie să conţină cel puţin:
a) structura portofoliului de investi≈£ii din perioada de raportare;
b) procentul activelor unui fond de pensii investit într-o singură societate comercială
sau în fiecare clasă de active ale acesteia;
c) procentul activelor unui fond de pensii investit, în cazul activelor unui singur
emitent;
d) modul de transmitere şi publicare a acestuia.
(3) Comisia poate să solicite administratorilor, membrilor consiliilor de administraţie
ale acestora şi altor manageri sau directori ori persoane însărcinate cu controlul
acestora să furnizeze informaţii privind toate aspectele activităţii sau să le pună la
dispozi≈£ie toate documentele.
(4) Comisia poate controla relaţiile dintre administratori şi alţi administratori sau
societăţi comerciale, atunci când administratorul transferă atribuţii acestora din urmă,
care influenţează situaţia financiară a administratorului ori care sunt relevante pentru o
supraveghere eficientă.
(5) Comisia poate obţine periodic declaraţia privind politica de investiţii, conturile şi
rapoartele anuale, precum şi toate documentele necesare supravegherii. Acestea pot
include documente cum ar fi:
a) rapoarte interne intermediare;
b) evaluări actuariale şi previziuni detaliate;
c) studii privind activele şi pasivele;
d) dovezi ale respectării principiilor politicii de investiţii;
e) dovezi ale plăţii contribuţiilor conform planificării;
f) rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul conturilor anuale.
(6) Comisia poate efectua inspecţii la faţa locului la sediul administratorului şi, dacă
este cazul, cu privire la funcţiile externalizate, pentru a verifica dacă activităţile se
derulează în conformitate cu normele de control.
Art. 113. - (1) Administratorul informează anual, în scris, fiecare participant, la
ultima adresă comunicată, despre activul personal, respectiv numărul de unităţi de fond
şi valoarea acestora, precum şi despre situaţia administratorului.
(2) Administratorul este obligat să transmită participantului şi beneficiarului sau, după
caz, reprezentanţilor acestora, în termen de 10 zile calendaristice, orice informaţie
relevantă privind schimbarea regulilor schemei de pensii private.
(3) Administratorul pune, la cerere, la dispoziţia participanţilor şi beneficiarilor sau,
după caz, a reprezentanţilor acestora declaraţia privind politica de investiţii prevăzută
la art. 78 alin. (2) lit. e), conturile şi rapoartele anuale.
(4) Fiecare participant sau beneficiar primeşte, de asemenea, la cerere, informaţii
detaliate şi de substanţă privind: riscul investiţiei, gama de opţiuni de investiţii, dacă
este cazul, portofoliul existent de investiţii, precum şi informaţii privind expunerea la
risc şi costurile legate de investiţii.
(5) În cazul în care participantul sau beneficiarul solicită, pe lângă informările la care
are dreptul potrivit alin. (1)-(4), informa≈£ii suplimentare privind participarea sa la un
fond de pensii, administratorul este obligat, contra cost, să-i ofere aceste informaţii.
(6) Tariful serviciului prevăzut la alin. (5) se stabileşte anual de Comisie.
(7) În cazul în care un participant la o schemă de pensii private din România îşi
schimbă locul de muncă, domiciliul sau reşedinţa într-un alt stat membru al Uniunii
Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, administratorul îi va
comunica, în scris, informaţii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie privată şi
opţiunile sale posibile în acest caz.
Art. 114. - (1) Administratorul este obligat să elaboreze şi să transmită Comisiei până
la data de 15 aprilie un raport anual, care oferă o imagine reală şi corectă a fondurilor
de pensii administrate, care să cuprindă:
a) situaţiile activelor şi pasivelor, ale veniturilor şi cheltuielilor pentru fiecare fond de
pensii;
b) contul de profit şi pierdere privind activitatea proprie;
c) situaţia comisioanelor plătite pentru depozitar, administrator şi alte situaţii privind
cheltuielile solicitate de Comisie;
d) numărul de participanţi la fiecare schemă de pensii administrate privat;
e) alte informa≈£ii solicitate de Comisie.
(2) Raportul anual prevăzut la alin. (1) va fi aprobat de un auditor avizat de Comisie,
care va prezenta inclusiv concluzii privind respectarea strategiei investi≈£ionale
prezentate de administrator. Prevederile art. 51 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.
(3) Informaţiile cuprinse în raportul anual prevăzut la alin. (1) trebuie să fie coerente,
complete şi clar prezentate.

CAPITOLUL XV
Marketingul fondurilor de pensii
Art. 115. - (1) Activitatea de marketing a fondului de pensii este condusă de
administrator.
(2) Obţinerea acordului de aderare se face de către administrator sau agenţi de
marketing.
(3) Administratorul este răspunzător pentru recrutarea, instruirea, monitorizarea şi plata
agen≈£ilor de marketing.
Art. 116. - (1) Agentul de marketing îşi desfăşoară activitatea în temeiul contractului
de mandat încheiat cu administratorul.
(2) Agentul de marketing are următoarele atribuţii:
a) prezintă potenţialului participant aspectele relevante ale fondului de pensii;
b) ob≈£ine acordul de aderare a participantului la fondul de pensii;
c) transmite administratorului actul de aderare semnat de participant, în original, în
termen de 5 zile calendaristice de la semnarea acestuia.
(3) Activitatea agentului de marketing se desfăşoară pe bază de comision suportat de
administrator.
Art. 117. - (1) Administratorului, agenţilor de marketing şi persoanelor afiliate
acestora le este interzis:
a) să transmită informaţii false, înşelătoare sau care pot crea o impresie falsă despre
fondul de pensii şi administratorul acestuia;
b) să facă afirmaţii sau previziuni despre evoluţia unui fond de pensii altfel decât în
forma şi modul prevăzute în normele Comisiei;
c) să ofere beneficii colaterale în scopul de a convinge o persoană să adere la un fond
de pensii sau să rămână participant la acesta;
d) să acorde foloase pentru facilitarea aderării potenţialilor participanţi.
(2) În situaţia în care materialele publicitare sunt susceptibile să inducă în eroare,
Comisia poate interzice publicarea şi distribuirea acestora şi obligă la publicarea
rectificării în termen de 7 zile lucrătoare de la notificare.
Art. 118. - Comisia emite norme privind:
a) activitatea de marketing a fondurilor de pensii;
b) răspunderea administratorului în relaţia cu agenţii de marketing.

CAPITOLUL XVI
Depozitarul
Art. 119. - (1) Administratorul desemnează un singur depozitar, căruia îi
încredinţează păstrarea activelor fondului de pensii, pe baza unui contract de
depozitare, avizat în prealabil de Comisie.
(2) Depozitarul poate păstra activele mai multor fonduri de pensii, cu condiţia de a
evidenţia operaţiunile şi înregistrările fiecărui fond de pensii separat de ale sale proprii
şi de cele ale celorlalte fonduri de pensii.
Art. 120. - Depozitarul nu poate deţine acţiuni ale administratorului sau ale oricărei
entităţi afiliate acestuia şi nu poate avea nicio relaţie de capital cu aceste entităţi.
Art. 121. - (1) Pentru desfăşurarea activităţii de depozitare, depozitarul trebuie să
deţină un aviz valabil eliberat de Comisie.
(2) Pentru ob≈£inerea avizului, depozitarul depune la Comisie o cerere de avizare
însoţită de documente din care să rezulte că:
a) obiectul de activitate autorizat de Banca Naţională a României cuprinde activitatea
de depozitare a fondurilor de pensii;
b) nu se află în procedură de supraveghere specială sau de administrare specială
bancară;
c) nu este persoană afiliată;
d) taxa de avizare a fost plătită;
e) îndeplineşte alte cerinţe prevăzute în normele Comisiei.
(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, poate fi depozitar, în sensul
prezentei legi, şi orice entitate autorizată în această calitate pe teritoriul unui stat
membru al Uniunii Europene sau apar≈£in√¢nd Spa≈£iului Economic European. Depozitarii
care au fost autorizaţi, avizaţi ori supuşi unei proceduri similare în vederea funcţionării
ca depozitar al activelor fondurilor de pensii într-un stat membru al Uniunii Europene
sau aparţinând Spaţiului Economic European sunt exceptaţi de la cerinţa avizării de
către Comisie.
Art. 122. - (1) Comisia poate solicita depozitarului, în termen de 30 de zile
calendaristice de la primirea cererii de avizare, documente şi informaţii suplimentare,
pe care acesta trebuie să le furnizeze în maximum 30 de zile calendaristice de la data
primirii solicitării.
(2) Comisia poate verifica orice aspect legat de cererea de avizare, fiind îndreptăţită să
se adreseze autorităţilor competente şi să obţină de la acestea orice documente şi
informaţii pe care le consideră relevante, în condiţiile legii.
Art. 123. - Comisia analizează cererea de avizare şi procedează, în termen de 30 de
zile calendaristice, la aprobarea sau la respingerea, prin decizie, a acesteia.
Art. 124. - Comisia aprobă cererea de avizare dacă constată că sunt îndeplinite,
cumulativ, condi≈£iile de avizare.
Art. 125. - (1) Comisia respinge cererea de avizare în următoarele situaţii:
a) documentaţia prezentată este incompletă la primirea ultimului set de documente şi
informaţii sau nu este întocmită în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) neîndeplinirea uneia dintre condiţiile de avizare.
(2) Comisia informează depozitarul despre respingerea motivată a cererii, în termen de
5 zile lucrătoare de la luarea deciziei.
Art. 126. - Modificarea conţinutului documentelor care au stat la baza avizării
trebuie aprobată în prealabil de Comisie, în conformitate cu procedura de avizare.
Art. 127. - (1) Comisia retrage avizul depozitarului în una dintre următoarele situaţii:
a) pentru aceleaşi motive pentru care respinge cererea de avizare;
b) avizul a fost ob≈£inut pe baza unor declara≈£ii false sau prin orice alt mijloc ilegal;
c) neexercitarea activităţii de depozitare pe o perioadă de un an;
d) la cererea depozitarului respectiv;
e) ac≈£ionarii au decis lichidarea, fuziunea sau divizarea depozitarului;
f) depozitarea unui fond de pensii neautorizat;
g) neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor care rezultă din
prezenta lege, din normele Comisiei sau din contractul de depozitare;
h) situaţii care prejudiciază grav interesele participanţilor.
(2) Comisia informează depozitarul, administratorul şi Banca Naţională a României
despre retragerea motivată a avizului, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea
deciziei.
(3) În situaţia retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat să prezinte Comisiei
raportul privind activele fondului de pensii care i-au fost încredinţate, auditat de un
auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.
Art. 128. - În exercitarea atribuţiilor sale, depozitarul este obligat:
a) să primească şi să păstreze în siguranţă înregistrările referitoare la toate activele
fondului de pensii;
b) să păstreze înregistrările referitoare la valorile mobiliare în forma dematerializată
care constituie activele fondului de pensii;
c) să calculeze şi să înştiinţeze, în fiecare zi lucrătoare, administratorul despre
valoarea netă a activelor fondului de pensii;
d) să actualizeze înregistrările în conturi;
e) să transmită administratorului informaţii privind activele fondurilor de pensii
administrate privat;
f) să îndeplinească instrucţiunile administratorului, cu excepţia cazului în care acestea
sunt contrare legislaţiei în vigoare, ori actele constitutive ale acestuia;
g) să transmită Comisiei informaţiile şi raportările privind activele fondului de pensii,
în condiţiile şi la termenele stabilite prin normele acesteia.
Art. 129. - Activele fondului de pensii nu pot face obiectul executării silite a
depozitarului şi nici al unei tranzacţii.
Art. 130. - (1) Depozitarul este responsabil faţă de administrator, participanţi şi
beneficiari în privinţa oricărui prejudiciu suferit de aceştia ca rezultat al neîndeplinirii
obligaţiilor sau al îndeplinirii necorespunzătoare a acestora.
(2) Depozitarul nu poate fi exonerat de răspundere şi răspunderea sa nu poate fi limitată
prin încredinţarea obligaţiilor sale unei alte entităţi, sub sancţiunea nulităţii actelor
juridice în cauză.
(3) Comisia poate obliga administratorul să înlocuiască depozitarul dacă structura
financiară şi organizatorică a acestuia s-a deteriorat substanţial şi activele fondului de
pensii sunt puse în pericol.
Art. 131. - (1) În situaţia rezilierii contractului de depozitare, administratorul notifică
imediat Comisiei şi desemnează un nou depozitar.
(2) Înlocuirea depozitarului se face astfel încât să fie asigurată continuitatea activităţii
de depozitare.
(3) Fostul depozitar transmite noului depozitar, în termen de 30 de zile calendaristice
de la desemnarea acestuia, activele fondului de pensii şi copii de pe documentele
privind activitatea sa în legătură cu acesta.
(4) Comisia publică anunţul privind retragerea avizului depozitarului în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în două cotidiene centrale, în termen de 5
zile lucrătoare de la luarea deciziei de retragere a avizului depozitarului.
Art. 132. - Decizia de respingere a cererii de avizare sau retragerea avizului poate fi
atacată la instanţa de contencios administrativ competentă să soluţioneze asemenea
cauze, potrivit prevederilor art. 22.
Art. 133. - (1) Comisia emite norme privind criteriile de avizare şi de retragere a
avizului pentru depozitar, cu consultarea Băncii Naţionale a României.
(2) Comisia emite norme privind:
a) obligaţiile depozitarului în domeniul reglementat de prezenta lege;
b) contractul-cadru de depozitare;
c) calculul şi plata comisionului de depozitare.

CAPITOLUL XVII
Pensia privată
Art. 134. - (1) Participantul alege furnizorul pensiei private.
(2) Furnizorul de pensii nu poate refuza o cerere de pensie privată dacă persoana
îndeplineşte condiţiile legale.
(3) Furnizorul de pensii stabileşte cuantumul pensiei private pe baza calculului
actuarial şi a activului personal net aflat în contul participantului.
(4) Penalitatea de transfer nu se aplică în situaţia transferului de disponibilităţi dintre
administrator şi furnizorul de pensii.
Art. 135. - (1) Participantul are dreptul la o pensie privată de la data îndeplinirii
condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public.
(2) Suma totală cuvenită pentru pensia privată nu poate fi mai mică decât valoarea
contribuţiilor plătite, diminuate cu penalităţile de transfer şi comisioanele legale.
Art. 136. - (1) Activul personal net este folosit exclusiv pentru achizi≈£ionarea unei
pensii private.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) următoarele categorii:
a) beneficiarii care nu au calitatea de participant;
b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afec≈£iuni care nu mai permit reluarea
activităţii, definite prin prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările
ulterioare, şi al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea
primi o pensie privată;
c) persoanele al căror activ personal net la data retragerii este prea mic pentru a putea
primi o pensie privată.
(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la dovedirea încadrării în una dintre
situaţiile prevăzute la alin. (2), persoana îndreptăţită primeşte o plată unică sau plăţi
eşalonate în rate pe o durată de maximum 5 ani, la cerere.
(4) În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (3), administratorul datorează
majorări de întârziere în acelaşi cuantum cu cele stabilite pentru neplata obligaţiilor
bugetare.
Art. 137. - (1) Pensia privată se plăteşte participantului, mandatarului desemnat de
acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.
(2) Cheltuielile ocazionate de plata pensiilor private se suportă de către participant.
(3) În cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau a reşedinţei în altă ţară, stat
membru al Uniunii Europene sau apar≈£in√¢nd Spa≈£iului Economic European,
participantul şi beneficiarul păstrează dreptul la pensia privată câştigată în cadrul
schemelor de pensii private din România şi aceasta se plăteşte în acel stat, în cuantumul
rămas după scăderea tuturor taxelor şi cheltuielilor aferente plăţii.

CAPITOLUL XVIII
Provizioane tehnice şi garanţii reglementate şi supravegheate de Comisie
Art. 138. - (1) Administratorul trebuie să menţină permanent un volum al
provizioanelor tehnice corespunzător obligaţiilor financiare rezultate din prospectele
schemelor de pensii private administrate.
(2) Administratorul care administrează scheme de pensii private în care sunt prevăzute
măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice şi/sau garanţii cu privire la
performanţele investiţiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să calculeze şi să
menţină provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.
(3) Administratorul trebuie să menţină permanent la nivelul fondului un nivel suficient
şi corespunzător de active pentru a acoperi provizioanele tehnice privind toate
schemele de pensii private administrate.
(4) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează anual. Calculul poate fi efectuat o
dată la 3 ani, dacă administratorul prezintă Comisiei şi/sau participanţilor un raport
asupra modificărilor survenite în anii respectivi. Raportul trebuie să reflecte
modificările provizioanelor tehnice şi schimbările survenite în riscurile acoperite.
(5) Calculul provizioanelor tehnice se efectuează şi se certifică de către un actuar sau
de un alt specialist în acest domeniu, inclusiv de către un auditor, în conformitate cu
legislaţia naţională, pe baza metodelor actuariale stabilite prin normele Comisiei şi cu
respectarea următoarelor principii:
a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculează printr-o evaluare actuarială
suficient de prudentă, luându-se în considerare toate angajamentele pentru plata
beneficiilor şi a contribuţiilor, aşa cum reies din prospectul schemei de pensii private a
fondului;
b) ratele maxime ale dobânzii utilizate se aleg în mod prudent şi se determină în
conformitate cu legislaţia naţională. Aceste rate prudente ale dobânzii se calculează
luându-se în considerare randamentul activelor corespunzătoare deţinute de fond şi
randamentul viitor al investiţiilor şi/sau randamentele obligaţiunilor de înaltă calitate
ori guvernamentale;
c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazează pe
principii prudente, ≈£in√¢ndu-se cont de principalele caracteristici ale grupului de
participanţi şi ale schemelor de pensii private, în special de evoluţia prevăzută pentru
riscurile relevante;
d) metodele şi baza de calcul pentru provizioanele tehnice rămân în general constante
de la un exerciţiu financiar la altul. Discontinuităţile pot fi justificate de schimbarea
legislaţiei, a condiţiilor economice sau demografice pe care se bazează provizioanele.
(6) Comisia poate stabili cerin≈£e suplimentare pentru calcularea provizioanelor tehnice,
în cazul în care consideră această măsură necesară pentru protejarea corespunzătoare a
intereselor participan≈£ilor.
(7) Comisia poate permite administratorului să menţină temporar active sub nivelul
provizioanelor tehnice, cu condiţia realizării unui plan concret şi fezabil de acoperire a
provizioanelor, în conformitate cu prevederile alin. (3). Cerinţele pe care trebuie să le
îndeplinească planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin normele Comisiei.
(8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul desfăşurării activităţilor în condiţiile
prevăzute la art. 55 alin. (5).
Art. 139. - (1) În vederea protejării interesului participanţilor şi beneficiarilor,
administratorii şi furnizorii de pensii, după caz, contribuie la Fondul de garantare a
pensiilor reglementate şi supravegheate de Comisie, constituit potrivit Legii nr.
204/2006 privind pensiile facultative.
(2) Constituirea şi utilizarea fondului de garantare se fac distinct faţă de fondul de
garantare constituit pentru administrarea fondurilor de pensii facultative.

CAPITOLUL XIX
Răspunderea juridică
Art. 140. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă,
contravenţională sau penală, după caz.
(2) Administratorul şi auditorul financiar răspund faţă de participanţi şi beneficiari,
după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligaţiilor care le revin, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.
(3) Orice persoană care se consideră vătămată ca urmare a neaplicării sau a aplicării
necorespunzătoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instanţelor
judecătoreşti competente, potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
Art. 141. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 6 referitoare la egalitatea de tratament a
participanţilor şi a beneficiarilor;
b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea şi înstrăinarea activelor
fondului de pensii de către administrator;
c) nerespectarea unuia dintre termenele prevăzute la art. 38 alin. (4), art. 63 alin. (3),
art. 113 alin. (2), art. 114 alin. (1) şi art. 131 alin. (3);
d) nerespectarea prevederilor art. 61 alin. (2) referitoare la reîntregirea capitalului
social de către administrator;
e) nerespectarea prevederilor art. 65 privind incompatibilitatea membrilor consiliului
de administraţie şi ai comitetului de direcţie, după caz;
f) nerespectarea obligaţiei administratorului de a furniza informaţii participanţilor şi
beneficiarilor, prevăzută la art. 111.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la
50.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor se face de către personalul împuternicit în acest scop,
prin decizie a preşedintelui Consiliului Comisiei.
Art. 142. - (1) În ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale, prevederile art. 141 se
completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) În ceea ce priveşte procedura de stabilire şi constatare a contravenţiilor, precum şi
de aplicare a sancţiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În scopul îndeplinirii atribuţiei sale de control al activităţilor din cadrul sistemului
de pensii private, Comisia va emite norme privind procedura de stabilire şi constatare a
contravenţiilor, precum şi de aplicare a sancţiunilor.
Art. 143. - Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se prescriu în termen de 3 ani de
la data săvârşirii faptei.
Art. 144. - Fapta persoanei din a cărei vină se desfăşoară fără autorizaţie sau aviz o
activitate pentru care prezenta lege prevede obliga≈£ia de≈£inerii unei autoriza≈£ii sau a
unui aviz valabil din partea Comisiei constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 7 ani.
Art. 145. - Fapta persoanei din vina căreia contribuţia la fondul de pensii nu este
virată sau este utilizată în alte scopuri decât prevede prezenta lege constituie infracţiune
şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
Art. 146. - Fapta agentului de marketing de a prezenta cu rea-credinţă acte de aderare
cu informaţii care nu corespund realităţii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 7 ani.
Art. 147. - Fapta persoanei de a folosi fără drept sintagma fond de pensii prevăzută la
art. 56 alin. (1) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani sau
cu amendă.
Art. 148. - Cererile participanţilor sau ale beneficiarilor îndreptate împotriva
administratorului, angajatorului sau Comisiei, adresate instanţei în a cărei rază
teritorială îşi are domiciliul reclamantul, sunt scutite de taxa de timbru.

CAPITOLUL XX
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 149. - (1) În termen de 4 luni de la acordarea autorizaţiilor administratorilor,
Comisia organizează şi urmăreşte desfăşurarea şi încheierea procedurii de alegere şi
aderare la fondurile de pensii de către participanţi.
(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea procedurii de alegere, se
repartizează din oficiu participanţii care nu şi-au definit opţiunea la fondurile de pensii.
(3) După definitivarea operaţiunii de repartizare din oficiu a participanţilor la fondurile
de pensii, administratorii încep colectarea contribuţiilor.
Art. 150. - În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Comisia va
adera cu amendamente specifice la Protocolul de colaborare încheiat între Banca
Naţională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare.
Art. 151. - Începând cu data la care un asigurat devine participant la un fond de
pensii şi plăteşte contribuţie, numărul lunar de puncte stabilit pentru acesta, conform
Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se corectează cu raportul
dintre contribuţia datorată la sistemul public de pensii şi contribuţia stabilită prin legea
bugetului asigurărilor sociale de stat.
Art. 152. - Prevederile prezentei legi se completează cu:
a) legislaţia privind societăţile comerciale şi concurenţa neloială;
b) legislaţia privind societatea civilă particulară;
c) legislaţia privind raporturile de muncă;
d) legislaţia privind asigurările sociale de stat;
e) legislaţia privind activitatea bancară;
f) legisla≈£ia privind tranzac≈£ionarea valorilor mobiliare;
g) legisla≈£ia privind regimul juridic al contraven≈£iilor;
h) legisla≈£ia privind contenciosul administrativ.
Art. 153. - To≈£i solicitan≈£ii care au depus documenta≈£ia de autorizare a constituirii
până la termenul stabilit de Comisie şi care au obţinut autorizaţie de administrare încep
activitatea, inclusiv publicitatea şi marketingul, la aceeaşi dată stabilită prin normele
Comisiei.
Art. 154. - Organizarea şi funcţionarea sistemului de plată a pensiilor reglementate şi
supravegheate de Comisie se stabilesc prin lege specială, în termen de 3 ani de la
intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 155. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2006.

NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II, precum şi ale menţiunii privind transpunerea
normelor comunitare din Legea nr. 23/2007, care nu au fost încorporate în forma republicată a
Legii nr. 411/2004 şi care se aplică în continuare ca dispoziţii proprii ale Legii nr. 23/2007.
"Art. II. - În aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, în termen de 6 luni de la intrarea sa în
vigoare, Comisia elaborează norme, care se aprobă prin hotărâre a preşedintelui Consiliului
Comisiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului 98/49/CE din 29 iunie 1998
privind protecţia drepturilor la pensie suplimentară ale salariaţilor şi persoanelor care
desfăşoară activităţi independente, care se deplasează în cadrul Comunităţii, publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 209 din 25 iulie 1998."

Meniu Folk Art

Spot C.J.R.A

Servicii juridiceCursul BNR

Limba

Parteneri
  • Asculta Radio Folk Art  • Banner