1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Pensii facultative administrate privat PILON II

PDFImprimareEmail

Dispozitii generale
 (LEGEA nr 698 din 2005 privind pensiile facultative)

    Art.1 - Prezenta lege stabileste:
a) principiile elaborarii si autorizarii prospectului schemei de pensii facultative si ale fondului de pensii facultative;
b) principiile organizarii si functionarii administratorilor fondurilor de pensii facultative, precum si coordonarea activitatii altor entitati implicate in acest domeniu;
c) reglementarea si supravegherea prudentiala a administrarii fondurilor de pensii facultative.
    Art.2 - (1) in intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. activele unui fond de pensii facultative reprezinta instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si numerar, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor;
2. activul personal reprezinta suma acumulata in contul unui participant, egala cu numarul de unitati de fond detinute de acesta, inmultite cu valoarea la zi a unei unitati de fond;
3. activul net total al fondului de pensii facultative la o anumita data reprezinta valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;
4. actul individual de aderare reprezinta un contract scris, incheiat intre persoana fizica si administrator si contine acordul persoanei de a fi parte la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii;
5. actionar semnificativ reprezinta persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna si care detin direct sau indirect o participatie de 10% ori mai mult din capitalul social al unei societati sau din drepturile de vot ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra gestiunii si politicii de afaceri a acesteia;
6. administrarea speciala reprezinta exercitarea raspunderii fiduciare de catre administratorul special, pe o perioada determinata, asupra activelor fondului de pensii facultative, in scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor si beneficiarilor;
7. administratorul special poate fi orice persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii, desemnata de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si care se subroga in drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioada determinata;
8. administratorul poate fi o societate de pensii, o societate de administrare a investitiilor, o societate de asigurari, autorizate conform legislatiei care reglementeaza domeniile in care activeaza, a caror autorizatie este in vigoare si care sunt autorizate, in conformitate cu prevederile prezentei legi, de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru a administra fonduri de pensii facultative si optional, de a furniza pensii private;
9. angajatorul reprezinta persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, potrivit Legii nr 53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare sau raport de serviciu, potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare;
10. beneficiarul reprezinta mostenitorul participantului, definit conform prevederilor Codului civil;
11. beneficii colaterale reprezinta orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de beneficiar al unei pensii facultative;
12. Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisia, reprezinta autoritatea administrativa autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului Romaniei, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
13. Consiliul de Supraveghere Speciala reprezinta doua sau mai multe persoane, in functie de numarul de fonduri de pensii facultative administrate sau de numarul de participanti la acestea, care fac parte din personalul de specialitate al Comisiei si care asista si supervizeaza activitatea administratorului pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii;
14. contractul de administrare reprezinta contractul incheiat intre administrator si participant care are ca obiect administrarea fondului de pensii;
15. contributiile reprezinta sumele platite de catre participanti si/sau in numele acestora la un fond de pensii;
16. depozitarul reprezinta institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara, sau sucursala din Romania a unei institutii de credit, autorizata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, avizata de Comisie, pentru activitatea de depozitare, potrivit legii, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, toate activele fiecarui fond de pensii facultative;
17. fondul de pensii facultative reprezinta fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, in conformitate cu prevederile Codului civil referitoare la societatea civila particulara si cu dispozitiile prezentei legi;
18. fondul de garantare a pensiilor reprezinta fondul infiintat din contributii ale administratorilor si ale furnizorilor de pensii, avand scopul de a proteja drepturile participantilor si beneficiarilor, dupa caz, dobandite in cadrul sistemului de pensii reglementat si supravegheat de Comisie;
19. fondul propriu minim reprezinta fondul constituit obligatoriu de fiecare administrator, echivalent cu 25% din costurile fixe ale administratorului din anul precedent in scopul compensarii diferentelor intre cheltuielile si beneficiile preconizate si cele reale;
20. instrumentele financiare reprezinta valori mobiliare, titluri de participare la organismele de plasament colectiv, instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit, contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri, contracte forward pe rata dobanzii, swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni, optiuni pe orice instrument financiar, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri, incluzand optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii, orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata, cu exceptia instrumentelor financiare derivate pe marfuri;
21. instrumentele financiare derivate reprezinta contractele bazate pe bunuri ce confera fiecarei parti dreptul de decontare in numerar sau cu ajutorul altui instrument financiar, cu exceptia cazului in care sunt angajate sa indeplineasca si continua sa indeplineasca cerintele preconizate ale institutiei de credit privind achizitia, vanzarea sau utilizarea, au fost desemnate pentru acest scop la momentul initial si se preconizeaza ca vor fi decontate prin livrarea bunurilor;
22. participantul reprezinta persoana, care contribuie sau/si in numele caruia s-au platit contributii la un fond de pensii facultative si are, in viitor, un drept la o pensie facultativa;
23. pensia facultativa reprezinta suma platita periodic, pe viata, titularului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public;
24. ponderea zilnica a unui fond reprezinta raportul dintre activul net total al fondului si suma activelor nete ale tuturor fondurilor calculate in ziua respectiva;
25. ponderea medie a unui fond pe o anumita perioada reprezinta media aritmetica a ponderilor zilnice ale fondurilor pe perioada respectiva;
26. prospectul schemei de pensii facultative reprezinta documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii;
27. provizionul tehnic reprezinta un volum adecvat de pasive corespunzator angajamentelor financiare rezultate din portofoliul de investitii care acopera riscurile biometrice si pe cele privind investitiile.
28. rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative reprezinta rata anualizata a produsului randamentelor zilnice, masurate pe o perioada de 24 de luni; randamentul zilnic al unui fond este egal cu raportul dintre valoarea unei unitati de fond din ziua respectiva si valoarea unitatii de fond din ziua precedenta;
29. rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor reprezinta suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond si ponderea medie a fondului in totalul fondurilor de pensii facultative pe perioada respectiva;
30. rata de rentabilitate minima a tuturor fondurilor reprezinta cea mai mica valoare dintre rata medie ponderata de rentabilitate a tututor fondurilor in perioada respectiva, diminuata cu patru puncte procentuale si 50% din rata medie ponderata de rentabilitate a tuturor fondurilor in perioada respectiva;
31. riscuri biometrice reprezinta riscurile legate de deces, invaliditate si longevitate;
32. schema de pensii facultative reprezinta un sistem de termene, conditii si reguli pe baza carora administratorul colecteaza si investeste activele fondului de pensii facultative in scopul dobandirii de catre participanti a unei pensii facultative;
33. societatea de pensii reprezinta societatea pe actiuni, constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei comerciale si cu prevederile prezentei legi, care are ca obiect exclusiv de activitate colectarea, administrarea, investirea activelor fondurilor de pensii facultative si optional, furnizarea pensiilor private;
34. stat membru de origine reprezinta statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European in care administratorul isi are sediul social si principala structura administrativa sau, daca nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa;
35. stat membru gazda reprezinta statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European a carui legislatie sociala si de munca relevanta in domeniul schemelor de pensii facultative este aplicabila relatiei intre angajator si participanti;
36. stat tert reprezinta oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu apartine Spatiului Economic European;
37. unitatea de fond reprezinta raportul dintre valoarea activului net total al fondului de pensii facultative si valoarea la zi a unei unitati de fond .
(2) Persoana afiliata, in raport cu o persoana fizica sau juridica, numita prima entitate, reprezinta:
a) un actionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 10% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;
b) orice entitate in care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 10% din actiunile emise ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;
c) orice alta entitate in care un actionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise si, in acelasi timp, detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate;
d) orice persoana care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entitati;
e) orice membru al consiliului de administratie sau al altui organ de conducere ori supraveghere al respectivei entitati;
f) sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al treilea ori un afin pana la gradul al doilea, inclusiv, al oricarei persoane prevazute la lit.a)-e).

Supravegherea speciala

    Art.55 - (1) Supravegherea speciala are drept scop aplicarea unor masuri suplimentare pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului de pensii, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale beneficiarilor, in situatia in care se constata deficiente in urma controalelor efectuate de Comisie si care nu sunt situatii de natura a institui administrarea speciala.
(2) Instituirea supravegherii speciale, precum si desemnarea Consiliului de supraveghere speciala se fac de catre Comisie.
(3) Comisia notifica administratorilor instituirea supravegherii speciale, impreuna cu documentele privind motivele si procedura de contestare.
    Art.56 - (1) Membrii Consiliul de supraveghere speciala, au acces la toate documentele si evidentele fondului de pensii facultative si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor.
(2) Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.
    Art.57 - (1) Consiliul de supraveghere speciala asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fondul de pensii.
(2) Consiliul de supraveghere speciala are urmatoarele atributii:
a) analizeaza situatia financiara a fondului de pensii facultative si a administratorului si prezinta Comisiei rapoarte periodice despre aceasta;
b) urmareste modul in care administratorul aplica masurile de remediere a deficientelor constatate in actele de control intocmite de organele de control ale Comisiei;
c) urmareste realizarea planului de remediere a deficientelor sau de redresare financiara a fondului de pensii, propus de administrator;
d) suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului, contrare reglementarilor prudentiale sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;
e) propune Comisiei aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse de Consiliul de supraveghere speciala;
f) alte atributii stabilite de Comisie.
(3) in perioada exercitarii supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere speciala avizeaza deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.

Participanti si contributii
    
    Art.74 - (1) Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, functionarul public sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta, potrivit legii, persoana care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care este numita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, membrul unei societati cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, precum si alta persoana care realizeaza venituri din activitati profesionale, care adera la un fond de pensii facultative si care contribuie sau/si in numele caruia s-au platit contributii la un fond de pensii facultative si are un drept viitor la o pensie facultativa.
(2) Aderarea la un fond de pensii facultative este o optiune individuala.
(3) La semnarea actului de aderare participantii sunt informati asupra conditiilor schemei de pensii, mai ales in ceea ce priveste:drepturile si obligatiile partilor implicate in schema de pensii, riscurile financiare, tehnice si de alta natura, precum si despre natura si distributia acestor riscuri.
    Art.75 - (1) Actul individual de aderare este un contract scris, incheiat intre persoana fizica si administrator si contine acordul persoanei la contractul de societate civila si la prospectul schemei de pensii, precum si faptul ca a primit o copie a acestor documente si a acceptat continutul acestora.
(2) Administratorul nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane care are dreptul de a participa la aceasta schema de pensii facultative.
(3) Forma actului de aderare este aceeasi pentru toti participantii la acel fond de pensii facultative.
(4) Forma-cadru a actului individual de aderare este stabilita de catre Comisie, prin norme.
(5) Administratorul poate modifica acest act numai cu autorizatia Comisiei.
    Art.76 - (1) Contributiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se retin si se vireaza de catre angajator sau, dupa caz, de catre participant, o data cu contributiile de asigurari sociale obligatorii, in contul fondului de pensii specificat in actul individual de aderare.
(2) Contributia la un fond de pensii facultative poate fi de pana la 15% din venitul salarial brut lunar sau venitul asimilat acestuia al persoanei care adera la un fond de pensii.
(3) Contributia prevazuta la alin.(2) poate fi impartita intre angajat si angajator, potrivit - prevederilor stabilite prin contractul colectiv de munca sau in lipsa acestuia, in baza unui protocol incheiat cu reprezentantii angajatilor.
(4) Angajatorul si sindicatul, dupa caz, reprezentantii salariatilor, prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate, grup de unitati sau ramura sau angajatorul singur sau prin asociere cu alti angajatori si reprezentantii salariatilor, in lipsa unui contract colectiv de munca si/sau in lipsa sindicatului pot propune participarea la un fond de pensii facultative.
(5) Angajatorul constituie si vireaza lunar contributia datorata de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii incheiat cu un administrator.
(6) Pentru nevirarea la termen a contributiilor, Comisia calculeaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu reglementarile in vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligatii bugetare.
(7) Administratorul este obligat sa notifice angajatorului, Comisiei si participantului neindeplinirea obligatiei fata de fondul de pensii facultative.
(8) Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative prevazuta la alin.(2) este deductibila pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau venitul asimilat acestuia, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal.
(9) Suma reprezentand contributiile la fondurile de pensii facultative a unui angajator proportional cu cota acestuia de participare este deductibila, la calculul profitului impozabil, in limita unei sume reprezentand, pentru fiecare participant, echivalentul in lei a 200 de euro intr-un an fiscal.
(10) in vederea recuperarii obligatiei financiare prevazute la alin.(5), administratorul poate solicita aplicarea masurilor de executare silita asupra angajatorului, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
(11) Participantii pot, in orice moment, sa modifice, cu respectarea nivelului prevazut la alin.(2), sa suspende sau sa inceteze contributiile la un fond de pensii facultative, instiintand in scris administratorul si angajatorul, dupa caz, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data suspendarii sau incetarii contributiilor.
(12) instiintarea prevazuta la alin.(ll) nu va afecta in nici un fel activul personal si da dreptul angajatorului sa suspende sau sa inceteze obligatia contractuala.
    Art.77 - (1) Daca un participant inceteaza plata contributiei, acesta isi pastreaza drepturile, conform regulilor schemei de pensii facultative, cu exceptia cazului in care a solicitat un transfer de lichiditati banesti catre alt fond de pensii facultative.
(2) Participantul la un fond de pensii facultative din Romania, care a fost detasat intr-o alta tara, are dreptul la continuarea platii contributiilor la acel fond pe durata detasarii sale.
(3) Daca un participant devine incapabil de a presta o munca, urmare invaliditatii, acesta va avea dreptul sa foloseasca activul personal, in conformitate cu normele Comisiei.
(4) Daca un participant decedeaza inainte de pensionare, activele personale evaluate la acea data se distribuie beneficiarilor, conform actului de succesiune si normelor Comisiei.
(5) In cazul schimbarii locului de munca, a domiciliului sau resedintei in alta tara, stat membru al Uniunii Europene sau stat apartinand Spatiului Economic European, participantul si beneficiarul pastreaza dreptul la pensia facultativa castigata in cadrul schemelor de pensii facultative din Romania si aceasta se plateste in acel stat, in cuantumul ramas dupa scaderea tuturor taxelor si cheltuielilor aferente platii.

Plata pensiilor:
    Art.93 - (1) Activul personal este folosit numai pentru obtinerea unei pensii facultative.
(2) Dreptul la pensia facultativa se deschide, la cererea participantului, cu indeplinirea urmatoarelor conditii cumulative:
a) participantul a implinit varsta de de 60 ani;
b) au fost platite minimum 90 de contributii lunare;
c) activul personal este cel putin egal cu suma necesara obtinerii pensiei facultative minime prevazute prin normele Comisiei.
    Art.94 - Se excepteaza de la prevederile art. 93 situatiile in care:
a) participantul nu indeplineste una dintre conditiile prevazute la art.93 alin.(2) lit.b) si c), caz in care primeste suma existenta in contul sau ca plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la alegerea sa;
b) participantul este pensionat de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, definite potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care poate obtine:
1. suma existenta in contul sau ca plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, daca nu indeplineste conditia prevazuta la art.93 alin.(2) lit.c), conform normelor Comisiei;
2. o pensie facultativa ale carei conditii si termene sunt stabilite prin lege speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie, daca indeplineste conditia prevazuta la art.93 alin,(2) lit.c);
c) decesul participantului a survenit inainte de depunerea cererii pentru obtinerea unei pensii facultative, caz in care suma din cont se plateste beneficiarilor in conditiile si cuantumul stabilite prin actul individual de aderare si actul de succesiune;
d) decesul participantului a survenit dupa deschiderea dreptului la pensia facultativa, caz in care sumele aferente se platesc catre persoana nominalizata;
e) decesul participantului a survenit dupa deschiderea dreptului la pensia facultativa si acesta nu a ales un tip de pensie facultativa cu componenta de supravietuitor, caz in care sumele aferente se platesc beneficiarilor.
     Art.95 - in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi, se adopta legea speciala privind organizarea si functionarea sistemului de plata a pensiilor reglementate si supravegheate de Comisie.
    Art.96 - Pensia facultativa se supune reglementarilor legale privind impozitarea pensiilor si executarea silita.

Meniu Folk Art

Spot C.J.R.A

Servicii juridiceCursul BNR

Limba

Parteneri
  • Asculta Radio Folk Art  • Banner